Dokumenty

DOKUMENTY do zapoznania się przed uczestnictwem w stażach zawodowych:

1. Regulamin rekrutacji oraz udziału w płatnych stażach zawodowych (PDF)

2. Umowa o organizację stażu (Trójstronna umowa o organizację stażu) (PDF)  (WORD_formularz)

Ważne! Umowa o organizację stażu musi być parafowana i podpisana przez Pracodawcę i Stażystę/kę, a następnie przez Organizatora stażu - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - w 4 egzemplarzach.

Po zakwalifikowaniu KANDYDATA/TKI do Projektu i ogłoszeniu listy rankingowej prosimy dostarczyć dokumenty (w formie papierowej i wymaganej ilości egzemlarzy) tj. załączniki (poniżej zamieszczone) do Regulaminu rekrutacji oraz udziału w płatnych stażach zawodowych do Pełnomocników ds. staży, a następnie złożyć do Biura projektu:

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM STAŻU do Biura Projektu winny trafić następujące dokumenty (stanowiące załączniki do Regulaminu uczestnictwa...):

 • WYPEŁNIANE PRZEZ STUDENTÓW:

1. Formularz zgłoszeniowy (1 egzemplarz) (WORD) (PDF)

2. Oświadczenie uczestnika projektu (1 egzemplarz) (WORD) (PDF)

3. Oświadczenie studenta (2 egzemplarze) (WORD) (PDF)

4. Życiorys zawodowy - CV na swoim wzorze (1 egzemplarz)

5. Wniosek o staż (1 egzemplarz) (WORD) (PDF)

 • WYPEŁNIANE PRZEZ PRACODAWCÓW:

1. Formularz zgłoszenia stażu (1 egzemplarz)  (WORD) (PDF)

2. Program Stażu (3 egzemplarze) - oddzielny dla każdego kierunku i stopnia studiów objętych projektem:

- BIOTECHNOLOGIA (I stopień, studia inżynierskie)  (WORD) (PDF)

- BIOTECHNOLOGIA (II stopień, studia magisterskie)  (WORD) (PDF)

- EKOENERGETYKA (I stopień, studia inżynierskie)  (WORD) (PDF)

- EKOENERGETYKA (II stopień, studia magisterskie)  (WORD) (PDF)

- INŻYNIERIA ROLNICZA (I stopień, studia inżynierskie)  (WORD) (PDF)

- INŻYNIERIA ROLNICZA (II stopień, studia magisterskie)  (WORD) (PDF)

- OCHRONA ŚRODOWISKA (I stopień, studia inżynierskie)  (WORD) (PDF)

- OCHRONA ŚRODOWISKA (II stopień, studia magisterskie)  (WORD) (PDF)

- ROLNICTWO (I stopień, studia inżynierskie)  (WORD) (PDF)

- ROLNICTWO (II stopień, studia magisterskie)  (WORD) (PDF)

- INFORMATYKA STOSOWANA (II stopień, studia magisterskie)  (WORD) (PDF)

 • Trójstronna UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU (4 egzemplarze) - wypełniana, parafowana i podpisywana przez Pracodawców i Studentów, a następnie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (PDF)  (WORD_formularz)

W TRAKCIE TRWANIA STAŻU:

Po podpisaniu umowy z Pracodawcami rozpoczniecie Państwo staże. Proszę pamiętać, że podczas stażu musicie Państwo każdorazowo podpisywać listę obecności (WORD) (PDF)

Jeśli staż trwa 200 godzin - rozliczenie nastęuje po zrealizowaniu całego stażu, a więc dokładnie po 200 godzinach.

Jeśli staż trwa 360 godzin - każdorazowo po zrelaizowaniu 120 godzin należy wysłać skan podpisanej listy obecności na adres mailowy: staze.wrib@up.poznan.pl (niezwłocznie, max. w ciągu 5 dni od zrealizowania 120 godzin). Po zakończeniu całego stażu następuje rozliczenie końcowe.

PO ZAKOŃCZENIU STAŻU i dostarczeniu dokumentów, o których mowa w Regulaminie uczestnictwa...:

1. Lista/y obecności studenta na stażu (po zakończeniu stażu trafiają do biura projektu orygnały wszystkich list obecności) (WORD) (PDF)

- w przypadku staży inżynierskich 200-godzinnych (śr. 5-tygodniowych) obowiązuje 1 lista obecności na cały staż -> do biura projektu trafia oryginał po zakończeniu stażu

- w przypadku staży magisterskich 360-godzinnych (śr. 9-tygodniowych) obowiązuje oddzielna lista obecności na każde 120 godzin -> po pierwszych 120 godzinach Student wysyła skan listy obecności, po kolejnych 120 godzinach Student wysyła skan listy obecności, po ostatnich 120 godzinach do biura projektu trafiają oryginały wszystkich trzech list.

2. Zaświadczenie o ukończeniu stażu przez Studenta - (3 egzemplarze wypełniane przez Pracodawcę) (WORD) (PDF)

3. Sprawozdanie z realizacji stażu - (3 egzemplarze), w którym powinny się znaleźć odniesienia do efektów kształcenia na danym kierunku, wymienione w Programie stażu (WORD) (PDF)

Wtedy zostanie Państwu wypłacona pozostała kwota stypenium stażowego.

JEŚLI MACIE PAŃSTWO WĄTPLIWOŚCI, JAK WYPEŁNIĆ POPRAWNIE DOKUMENTACJĘ - UMIESZCZAMY INSTRUKCJĘ => (INSTRUKCJA)

WAŻNE. Stażysta/tka odbywający/a staż jest zarejestrowany/a przez Uczelnię w ZUS, a po ukończeniu stażu zostanie wyrejestrowywany/a. W związku z tym po ukończeniu stażu nie powraca stażyście/tce poprzednie ubezpieczenie, lecz konieczne jest nowe zgłoszenie do ubezpieczenia. Ostatnim dniem ubezpieczenia w ZUS z tytułu stażu jest ostatni dzień podany w PROGRAMIE STAŻU, w rubryce TERMIN REALIZACJI STAŻU.


WNIOSKI O ZWROT KOSZTÓW - STAŻE KRAJOWE:

 •   Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na staż środkami komunikacji zbiorowej  (pdf) (word)
 •   Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy - samochodem osobowym  (pdf) (word)
 •   Oświadczenie o użyczeniu samochodu prywatnego (pdf) (word)

UWAGA! Ubiegając się o refundację nie należy przekazywać paragonów/faktur za zakup paliwa. Zwrot przysługuje w wysokości określonej dla danej odległości między miejscem zamieszkania, a miejscem odbywania stażu (najkrótsza trasa wg Google Maps), zgodnie z ogólnopolskim cennikiem PKP Przewozy Regionalne obowiązującym na dzień złożenia wniosku o zwrot kosztów dojazu, z uwzględnieniem ulg ustawowych.

 •  Wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania (pdf) (word)

KOSZTY DOJAZDU NA  STAŻE ZAGRANICZNE:

 • Bilety lotnicze i kolejowe (na staż i z powrotem) będą nabywane za pośrednictwem Działu Współpracy z Zagranicą. Ważne - min. 14 dni przed wyjazdem na staż do Biura projektu powinien trafić WNIOSEK O WYJAZD ZA GRANICĘ (pdf) (word) na podstawie, którego uczelnia zakupi bilety.
 • Bilety autobusowe (np. FlixBus) studenci/tki zakupują we własnym zakresie po konsultacji z Biurem projektu. Po zakończeniu stażu należy złożyć WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻ ZAGRANICZNY (word). Refundacja nastąpi na podstawie imiennego biletu/faktury/potwierdzenia przelewu w przypadku płatności wykonywanej online.

KOSZTY UTRZYMANIA I ZAKWATEROWANIA PODCZAS STAŻY ZAGRANICZNYCH:

Nie ma możliwości wnioskowania o zwrot kosztów poniesionych na zakwaterowanie podczas realizacji staży zagranicznych. Koszty te ponoszone są przez Studentów/tki w ramach wypłacanego stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania (które jest o 50% wyższe niż stypendium wypłacane dla stażystów/tek realizujących staże krajowe).


STAŻ ZAGRANICZNY- INFORMACJE

PRZED STAŻEM:

 1. TESTY JĘZYKOWE na poziomie min. B2 (język angielski lub niemiecki) - terminy testów umieszczane są na naszym Facebooku: Studiujesz? Praktykuj. WRiB
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIA STAŻU, PROGRAM STAŻU, UMOWA - należy dostarczyć oryginały lub skany podpisanych przez Pracodawców i Studentów dokumentów do biura projektu.
 3. Na podstawie w/w dokumentów, gdy znacie już Państwo  miejsce wyjazdu i jego termin, należy wypełnić i złożyć WNIOSEK O WYJAZD ZA GRANICĘ (WORD) (PDF)
 • uwaga! Wniosek o Wyjazd za granicę przed złożeniem w Dziale Współpracy z Zagranicą (=DWZ) podpisuje Kierownik projektu i Dziekan Wydziału. Wniosek musi trafić do DWZ co najmniej 10 dni przed datą wyjazdu.
 • Zakupy biletów lotniczych i kolejowych odbywają się za pośrednictwem Działu Współpracy z Zagranicą.
 • Jeśli chcecie Państwo skorzystać z dojazdu autobusem - bilety imienne należy zakupić we własnym zakresie i po stażu zawnioskować o zwrot poniesionych kosztów. WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU AUTOBUSEM NA STAŻ ZAGRANICZNY (WORD)
 • Nie ma możliwości zwrotu kosztów za dojazd na staż samochodem prywatnym.
 • Nie ma możliwości zwrotu codziennych kosztów dojazdu na staż (z miejsca zakwaterowania na miejsce realizacji stażu i z powrotem).
 • Nie ma możliwości pokrycia kosztów zakwaterowania w ramach projektu. Za udział w stażu zagranicznym otrzymacie Państwo STYPENDIUM NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA I ZAKWATEROWANIA. Jest ono o 50% wyższe niż stypendium na stażu krajowym.
 1. UZASADNIENIE WYJAZDU ZAGRANICZNEGO, należy dostarczyć do biura projektu uzasadnienie, w którym wykażecie Państwo dlaczego wybierają Państwo staż zagraniczny i dlaczego realizacja takiego stażu jest konieczna. Uzasadnienie musi zaakceptować Pełnomocnik ds. staży na kierunku oraz kierownik projektu. Wzór Uzasadnienia: (WORD).
 2. Zalecamy, by przed stażem wyrobić sobie kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) w oddziale NFZ.

Państwa załączniki od nr 1 do 4 proszę pobrać i wypełnić w języku polskim. Pozostałe dokumenty (Formularz zgłoszenia stażu, Program stażu, Umowa) wypełniacie Państwo w języku angielskim.

 • UMOWA w języku angielskim - (4 egzemplarze) (WORD formularz (PDF)
 • REGULAMIN w języku angielskim (PDF)
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIA STAŻU - (1 egzemplarz) (WORD)
 • PROGRAM STAŻU Biotechnologia I stopień - (3 egzemplarze) (WORD)
 • PROGRAM STAŻU Biotechnologia II stopień - (3 egzemplarze) (WORD)
 • PROGRAM STAŻU Ekoenergetyka I stopień - (3 egzemplarze) (WORD)
 • PROGRAM STAŻU Ekoenergetyka II stopień - (3 egzemplarze) (WORD)
 • PROGRAM STAŻU Inżynieria Rolnicza I stopień - (3 egzemplarze) (WORD)
 • PROGRAM STAŻU Inżynieria Rolnicza II stopień - (3 egzemplarze) (WORD)
 • PROGRAM STAŻU Ochrona Środowiska I stopień - (3 egzemplarze) (WORD)
 • PROGRAM STAŻU Ochrona Środowiska II stopień - (3 egzemplarze) (WORD)
 • PROGRAM STAŻU Rolnictwo I stopień - (3 egzemplarze) (WORD)
 • PROGRAM STAŻU Rolnictwo II stopień - (3 egzemplarze) (WORD)
 • PROGRAM STAŻU Informatyka Stosowana II stopień - (3 egzemplarze) (WORD)

W TRAKCIE STAŻU:

Wypełniacie Państwo LISTĘ OBECNOŚCI (WORD), pamiętając o konieczności zrealizowania min. 20 godz. w każdym kolejnym tygodniu trwania stażu.

Staże zagraniczne trwają 240 godzin i są podzielone na dwa okresy rozliczeniowe:

 • po zrealizowaniu pierwszych 120 godzin wysyłacie Państwo skan listy obecności na adres email: staze.wrib@up.poznan.pl
 • po zrealizowaniu kolejnych 120 godzin następuje rozliczenie wyjazdu zagranicznego.

PO STAŻU:

UWAGA! Rozliczenie stażu musi nastąpić w terminie do 10 dni od powrotu z zagranicy. Do biura projektu należy dostarczyć:

 • Oryginały 2 LIST OBECNOŚCI
 • ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU STAŻU - (3 egzemplarze) (WORD)
 • SPRAWOZDANIE ZE STAŻU - (3 egzemplarze) (WORD) (PDF) Proszę jak najbardziej szczegółówo opisać zakres czynności, które wykonywaliście Państwo na stażu

                                                                               ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!