Dla pracodawców

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PRACODAWCÓW zainteresowanych przyjęciem na staż Studentów/tki Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do wzięcia udziału w naszym Projekcie.

Aby wziąć udział w Projekcie i pozyskać Stażystów/tki należy:

1. Zapoznać się z REGULAMINEM REKRUTACJI ORAZ UDZIAŁU W STAŻACH ZAWODOWYCH (PDF) oraz wzorem trójstronnej UMOWY O ORGANIZACJĘ STAŻU  (PDF)  (WORD_formularz)

2. Dostarczyć do Biura projektu FORMULARZ ZGŁOSZENIA STAŻU - załącznik nr 8 (WORD) (PDF) scan wypełnionego dokumentu drogą ektroniczną na adres:staze.wrib@up.poznan.pl lub osobiście w Biurze projektu.

3. Po akceptacji oferty przez Pełnomocnika ds. staży na danym kierunku/stopniu, zostaną Państwu przedstawione kandydatury Studentów/tek zakwalifikowanych do udziału w Projekcie staży zawodowych.

4. Po przeanalizowaniu i zaakceptowaniu kandydatur należy złożyć przygotowany z pomocą Pełnomocnika ds. staży PROGRAM STAŻU (3 egzemplarze) - załącznik nr 9 a-j (oddzielny dla każdego kierunku i stopnia):

- BIOTECHNOLOGIA (I stopień, studia inżynierskie)  (WORD) (PDF)

- BIOTECHNOLOGIA (II stopień, studia magisterskie)  (WORD) (PDF)

- EKOENERGETYKA (I stopień, studia inżynierskie)  (WORD) (PDF)

- EKOENERGETYKA (II stopień, studia magisterskie)  (WORD) (PDF)

- INŻYNIERIA ROLNICZA (I stopień, studia inżynierskie)  (WORD) (PDF)

- INŻYNIERIA ROLNICZA (II stopień, studia magisterskie)  (WORD) (PDF)

- OCHRONA ŚRODOWISKA (I stopień, studia inżynierskie)  (WORD) (PDF)

- OCHRONA ŚRODOWISKA (II stopień, studia magisterskie)  (WORD) (PDF)

- ROLNICTWO (I stopień, studia inżynierskie)  (WORD) (PDF)

- ROLNICTWO (II stopień, studia magisterskie)  (WORD) (PDF)

- INFORMATYKA STOSOWANA (II stopień, studia magisterskie)  (WORD) (PDF)

Wykazy efektów kształcenia odpowiednio dla danego kierunku/stopnia studiów stacjonarnych: ROLNICTWO (pdf), BIOTECHNOLOGIA (pdf), EKOENERGETYKA (pdf), OCHRONA ŚRODOWISKA (pdf), INŻYNIERIA ROLNICZA (pdf), INFORMATYKA STOSOWANA (pdf).

5. Program stażu zostaje wcześniej zaakceptowany przez Pełnomocnika ds. staży.

6. Po dostarczeniu powyżej wskazanych dokumentów następuje podpisanie trójstronnej UMOWY O ORGANIZACJĘ STAŻU (4 egzemplarze, prosimy o parafowanie każdej strony umowy) (PDF)  (WORD_formularz)

7. Każdy Student/tka musi mieć wyznaczonego przez Pracodawcę Opiekuna stażu. W ramach Projektu istnieje możliwość refundacji wynagrodzenia Opiekuna stażu - na zasadach opisanych w Umowie o organizację stażu (w paragrafie 6).

Wysokość dodatku wynosi:

 • 560 brutto z kosztami pracodawcy – jeśli staż  zawodowy trwa 200 godzin,
 • 1008 brutto z kosztami pracodawcy – jeżeli staż zawodowy trwa 360 godzin. Stawką bazową do celów wyliczenia ww. dodatku jest iloczyn kwoty 2,80 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy i przewidzianej liczby godzin stażu zawodowego.

Jeśli zdecydujecie się Państwo na skorzystanie z tej możliwości:

Przed rozpoczęciem stażu do Biura projektu należy dostarczyć dokument potwierdzający przyznanie dodatku (data dokumentu nie może być wcześniejsza niż data umowy ani póżniejsza niż data rozpoczęcia stażu):

 • INFORMACJA O PRZYZNANIU DODATKU DO WYNAGRODZENIA ZA OPIEKĘ NAD STAŻYSTĄ /TKĄ W PROJEKCIE - wzór (word)

Po zakończeniu stażu i wypłacie dodatku wraz z wszystkimi składowymi należy dostarczyć do Biura projektu:

 • NOTĘ KSIĘGOWĄ - przykład (word)

oraz:

 • ALBO: LISTĘ PŁAC wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi wypłatę dodatku (netto) oraz uiszczenie wszystkich składowych wynagrodzenia (ZUSy pracownika, ZUSy pracodawcy, PIT)
 • ALBO: OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU DODATKU - wzór (word) 

8. Realizacja staży 200 godzin (dot. Studentów/tek studiów inżynierskich, staże krajowe), 240 godzin (dot. Studentów studiów inżynierskichl i magisterskich, staże zagraniczne) lub 360 godzin (dot. Studentów studiów magisterskich, staże krajowe) w siedzibie/oddziale/biurze Pracodawcy.

 • Staże 200 godzinne (od 5 do 10 tygodni) - należy zrealizować min. 20 godzin stażu/tygodniowo
 • Staże 240 godzinne (od 6 do 12 tygodni) - należy zrealizować min. 20 godzin stażu/tygodniowo
 • Staże 360 godzinne (od 9 do 18 tygodni) - należy zrealizować min. 20 godzin stażu/tygodniowo).

​Rekomendujemy, żeby staże były maksymalnie skumulowane w czasie i były realizowane w trybie 8 godz./dziennie x 5 dni w tygodniu.

9. Oznakowanie miejsca realizacji staży - przed rozpoczęciem stażu przekażemy Państwu, za pośrednictwem stażysty/tki, plakat (w formacie A3), który należy umieścić w miejscu realizacji stażu.

10. Niezwłocznie po zakończeniu stażu należy, za pośrednictwem Studenta/tki odbywającego staż, dostarczyć do biura projektu dokumenty podsumowujące udział w zadaniach:

 • Oryginały LIST OBECNOŚCI STUDENTA/TKI  NA STAŻU - załącznik nr 5  (WORD) (PDF)
 • ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU STAŻU PRZEZ STUDENTA/TKĘ (3 egzemplarze) - załącznik nr 6  (WORD) (PDF)
 • SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU (3 egzemplarze, z uwzględnieniem efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków/stopni studiów stacjonarnych ujętych w Programie stażu) - załącznik nr 7 (WORD) (PDF)

ABY UZYSKAĆ REFUNDACJĘ DODATKU DO WYNAGRODZENIA OPIEKUNA STAŻYSTY NALEŻY:

1. Przed rozpoczęciem stażu:

Należy dostarczyć do Biura projektu dokument Informacja o przyznaniu dodatku do wynagrodzenia za opiekę nad stażystą/stażystami w projekcie, który wskazuje, że Pracodawca wyznaczył Opiekuna stażu dla Stażysty oraz określa, na jakich warunkach to nastąpi. Aby ujednolicić formę dokumentu, przygotowaliśmy wzór.

INFORMACJA O PRZYZNANIU DODATKU... (word) powinna zostać podpisana przez Pracodawcę i trafić do Biura projektu w 1 egzemplarzu, wraz z dokumentami stażowymi (data na dokumencie nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy ani późniejsza niż data rozpoczęcia stażu).

2. W trakcie stażu:

Opiekun stażu sprawuje nadzór merytoryczny nad Stażystą i zatwierdza listy obecności podpisywane przez Stażystę podczas stażu.

3. Po stażu:

Pracodawca wypłaca swojemu Pracownikowi (Opiekunowi stażu) dodatek netto oraz wszystkie składowe wynagrodzenia (ZUSy i podatki).

Po opłaceniu całości wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pracodawca wystawia notę obciążeniową/notę księgową (prosimy, by wszystkie wskazane we wzorze informacje znalazły się w wystawionej przez Państwa nocie).

Podstawą do refundacji dodatku dla Opiekuna są dokumenty:

a) NOTA OBCIĄŻENIOWA/KSIĘGOWA (word)

oraz do wyboru:

b1) LISTA PŁAC wraz z potwierdzeniami zapłaty dodatku netto oraz wszystkich składowych (ZUS, PIT)

LUB

b2) OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU DODATKU, podpisane przez kierownika jednostki lub osobę odpowiedzialną za sprawy finansowo-kadrowe firmy  (word) 

Przypominamy, że zgodnie z umową w projekcie realizowanym dla Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Opiekun stażysty/ki może otrzymać dodatek w wysokości:

 • 560 brutto z kosztami pracodawcy – jeśli staż  zawodowy trwa 200 godzin,
 • 1008 brutto z kosztami pracodawcy – jeżeli staż zawodowy trwa 360 godzin. 

Stawką bazową do celów wyliczenia ww. dodatku jest iloczyn kwoty 2,80 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy i przewidzianej liczby godzin stażu zawodowego.

Jeden opiekun moze w tym samym czasie sprawować opiekę nad maksymalnie 4 stażystami/kami.


 ABY WNIEŚĆ WKŁAD WŁASNY RZECZOWY W FORMIE MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH NALEŻY:

 1. W ramach Projektu istnieje możliwość wniesienia wkładu własnego rzeczowego przez Realizatora stażu w postaci materiałów zużywalnych wykorzystywanych przez Stażystę/kę podczas realizacji stażu.
 2. Wkład własny wniesiony przez Pracodawcę musi być związany wyłącznie z działaniami dotyczącymi stażu i powinien zostać wniesiony w formie niepieniężnej jako materiały zużywalne, które w trakcie odbywania stażu ulegają utylizacji i nie ma możliwości ponownego ich wykorzystania.
 3. Wniesienie wkładu własnego musi być zgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz z postanowieniami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a więc:
  1. W programie stażu (w uwagach) Pracodawca zadeklaruje, że wniesie wkład własny niepieniężny w postaci materiałów zużywalnych, z których będzie korzystał/a stażysta/ka podczas realizacji zadań stażowych. Pracodawca powinien uwzględnić jedynie te materiały (odczynniki, surowce, naczynia laboratoryjne), które są niezbędne do bezpośredniego wykonywania obowiązków stażowych oraz które po zrealizowanym stażu nie będą się nadawały do dalszego użytkowania (a więc ulegną utylizacji po całkowitym ich wykorzystaniu na rzecz Projektu). Środki trwałe oraz wyposażenie stanowiska pracy nie stanowią materiałów zużywalnych.
  2. Materiały niezbędne do realizacji zadań stażowych zostaną przekazane Stażyście/tce niezwłocznie po rozpoczęciu stażu.
  3. W sprawozdaniu ze stażu zostanie zawarta szczegółowa informacja na temat wykorzystanych materiałów przekazanych stażyście/stce.
  4. Pracodawca po zakończeniu stażu przedstawi Organizatorowi stażu Oświadczenie o wniesieniu wkładu własnego rzeczowego (WZÓR_WORD) wraz z załącznikami, tj. kopią dokumentu finansowego potwierdzającego zakup poszczególnych materiałów wraz z potwierdzeniem zapłaty.
  5. Za podstawę do obliczenia wysokości wkładu własnego przyjmuje się wartość brutto materiałów przekazanych Stażyście/tce.