O projekcie

Weź udział w projekcie: Studiujesz - praktykuj II. Program stażowy dla studentów WNoŻiŻ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i zdobądź bezcenne doświadczenie zawodowe w branży związanej z Twoim kierunkiem studiów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Osi III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.11.2018 r. - 31.10.2020 r.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Projekt skierowany jest do minimum 358 Studentów/ek ostetnich semestrów studiów stacjonarnych na WNoŻiŻ na kierunkach:

1. DIETETYKA:

 • min. 64 Studentów/ek V/VI semestru studiów licencjackich
 • min. 60 Studentów/ek III/IV semestru studiów magisterskich

2. TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA:

 • min. 40 Studentów/ek V/VI semestru studiów inżynierskich (tylko w roku akademickim 2019/2020)
 • min. 84 Studentów/ek VII semestru studiów inżynierskich
 • min. 90 Studentów/ek II/III semestru studiów magisterskich

3. JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI:

 • min. 10 Studentów/ek V/VI semestru studiów inżynierskich (tylko w roku akademickim 2019/2020)

4. ANALITYKA ŻYWNOŚCI:

 • min. 10 Studentów/ek II/III semestru studiów magisterskich

REKRUTACJA:

 • I etap (dla rocznika 2018/2019) – listopad/grudzień 2018 r. (możliwa rekrutacja uzupełniająca w styczniu/lutym/marcu 2019)
 • II etap (dla rocznika 2019/2020) – październik 2019 r. (możliwa rekrutacja uzupełniająca w styczniu/lutym/marcu 2019)

Sprawdź czy spełniasz warunki rekrutacji i zapisz się do projektu wypełniając formularz rekrutacyjny.

FORMULARZ REKRUTACYJNY (zgłoszeniowy) WYSYŁAMY WYŁĄCZNIE ONLINE. Stanowi on podstawę do stworzenia przez Zespół projektowy listy rankingowej osób wstępnie zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Kolejnym etapem (po ogłoszeniu listy rankingowej) jest złożenie dokumentów w wersji papierowej.

CEL PROJEKTU:

Wzrost kompetencji zawodowych i społecznych u studentów Uniwersytetu Przyrodniczegow Poznaniu poprzez uruchomienie wysokiej jakości programu stażowego umożliwiającego zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego.

WSPARCIE W PROJEKCIE:

W ramach projektu realizowane są staże zawodowe, których program będzie bezpośrednio związany z efektami kształcenia na danym kierunku i stopniu.

1. STAŻE KRAJOWE dla Studentów/ek studiów LICENCJACKICH i INŻYNIERSKICH:

 • 98 staży 120-godzinnych dla studentów I stopnia - realizowane przez min. 3 tygodnie do maks. 6 tygodni (w każdym kolejnym tygodniu stażu należy zrealizować minimum 20 godzin)
 • 100 staży 240-godzinnych dla studentów I stopnia - realizowane przez min. 6 tygodni do maks. 12 tygodni (w każdym kolejnym tygodniu stażu należy zrealizować minimum 20 godzin)

2. STAŻE KRAJOWE dla Studentów/ek studiów MAGISTERSKICH:

 • 40 staży 240-godzinnych dla studentów II stopnia - realizowane przez min. 6 tygodni do maks. 12 tygodni (w każdym kolejnym tygodniu stażu należy zrealizować minimum 20 godzin)
 • 112 staży 360-godzinnych dla studentów II stopnia - realizowane przez min. 9 tygodni do maks. 18 tygodni (w każdym kolejnym tygodniu stażu należy zrealizować minimum 20 godzin)
 • 8 staży 480-godzinnych dla studentów II stopnia - realizowane przez min. 12 tygodni do maks. 24 tygodni (w każdym kolejnym tygodniu stażu należy zrealizować minimum 20 godzin) PULA MIEJSC ZOSTAŁA WYKORZYSTANA

CO OFERUJEMY STAŻYSTOM:

 • Stypendium stażowe w wysokości 18,00 zł brutto wraz kosztami organizatwora stażu za godzinę:

- 2160,00 zł brutto wraz z kosztami organizatora stażu za staż 120 godzinny

- 4320,00 zł brutto wraz z kosztami organizatora stażu za staż 240 godzinny

- 6480,00 zł brutto wraz z kosztami organizatora stażu za staż 360 godzinny

- 8460,00 zł brutto wraz z kosztami organizatora stażu za staż 480 godzinny

 • Ubezpieczenie NNW na czas odbywania stażu.
 • Możliwość sfinansowania badań lekarskich.
 • Zwroty kosztów zakwaterowania LUB dojazdu.
 • Możliwość refundacji wynagrodzenia opiekuna stażu (szczegółowe informacje w Umowie/Regulaminie... oraz w zakładce Dla Pracodawców).

Wszystkie informacje na temat szczegółów dotyczących zwrotów kosztów dojazdów i zakwaterowania czy finansowania badań lekarskich znajdują się w Regulaminie...

UWAGA! OSOBY ZAREJESTROWANE W ZUSIE:

Do 7 dni od zakończenia stażu zawodowego zostają Państwo wyrejestrowani z ZUS. Wyrejestrowanie obejmuje też ustanie świadczeń zdrowotnych, które przez okres stażu są pokrywane przez uczelnię (jako organizatora stażu). Dlatego niezwłocznie po zakończeniu stażu należy ponownie zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego.

Sposób zgłoszenia zależy od Państwa statusu po zakończeniu stażu. Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje osobom w trakcie nauki w szkole wyższej i do 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki.

 • STUDENT/ABSOLWENT

Jeśli po zakończeniu stażu nadal posiadają Państwo status studenta lub ukończenie studiów nastąpiło krócej niż 4 miesiące przed datą zakończenia stażu, mogą Państwo zostać zgłoszeni przez ubezpieczonego w ZUS (pracującego) członka rodziny bądź w KRUS (jako rolnik/domownik rolnika)

 • OSOBA PRACUJĄCA bez statusu studenta

Jeśli od razu po stażu zostali Państwo zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie, zgłoszenia dokonuje pracodawca w oparciu o kwestionariusz osobowy.

 • OSOBA NIEPRACUJĄCA bez statusu studenta

Jeśli po zakończonym stażu nie posiadają Państwo już statusu studenta/absolwenta do 4 miesięcy po obronie, wówczas można zgłosić się do powiatowego urzędu pracy jako osoba niepracująca i z tego tytułu uzyskać zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

O szczegóły należy pytać w ZUSie/KRUSie.


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WSPARCIA W PROJEKCIE

Harmonogram wsparcia (pdf)