FAQ

1. Kto może wziąć udział w Projekcie?
W Projekcie mogą wziąć udział studenci, którzy w momencie trwania Projektu są studentami ostatnich lat stacjonarnych studiów: licencjackich (semestr V, VI)  na kierunku Dietetyka; inżynierskich (semestr VII w 2018/19 i V/VI/VII w 2019/20) na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, (semestr V/VI w 2019/20) Jakość i Bezpieczeństwo Żywności lub studentami stacjonarnych studiów magisterskich (semestr III, IV) na kierunku Dietetyka, (semestr II/III) na kierunkach Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Analityka Żywności na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

2. Ile trwa projekt?
Projekt rozpoczyna się 1.11.2018r. a kończy 31.10.2020r.

3. Ile trwa rekrutacja?
Przewidujemy 2 etapy rekrutacji podstawowej w listopadzie 2018r. i październiku 2019r.
oraz dwie rekrutacje dodatkowe w lutym 2018 r. i lutym 2019 r (jeśli zajdzie taka potrzeba). Każda rekrutacja będzie trwała min. 2 tygodnie.

4. Jakie są potrzebne dokumenty, aby zgłosić chęć udziału w Projekcie?

Wszystkie dokumenty niezbędne do wzięcia udziału w projekcie i jego poprawnego rozliczenia znajdują się w Regulaminie.

Są to miedzy innymi:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Oświadczenie uczestnika Projektu: dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • Oświadczenie studenta: potwierdzenie statusu na rynku pracy
 • Życiorys Zawodowy (CV)
 • Wniosek o staż

5. Jakie są warunki rekrutacji?
Warunkiem rekrutacji jest posiadanie statusu studenta na odpowiednim semestrze i kierunku studiów stacjonarnych.
Będzie to weryfikowane wg listy studentów z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu.

 

6. Jak będzie wyglądał proces rekrutacji? Co będzie brane pod uwagę?
W wyniku procesu rekrutacji każdy student otrzyma liczbę punktów na podstawie której określona zostanie jego pozycja na liście rankingowej.
Punkty przyznawane będą za:

 • Średnią ocen za ostatni zamknięty semestr studiów (zaokrąglenia zgodnie z zasadami matematyki) x 10 = liczba punktów (można uzyskać max. 50 punktów)
 • Dodatkową udokumentowaną działalność na rzecz uczelni/wydziału (można uzyskać max. 30 punktów)
 • Działalność naukową (można uzyskać 20 punktów)
 • Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (dodatkowe 10 punktów otrzymają osoby niepełnosprawne, aby wyrównać ich szanse na udział w projekcie)
 • Samotne wychowywanie dziecka (dodatkowe 10 punktów otrzymają osoby samotnie wychowujące dziecko)
 • Udział w projekcie ABK POWER (dodatkowe 5 punktów otrzymają osoby, które uczestniczyły w projekcie ABK POWER)
 • Udział w innym stażu finansowanym w ramach PO WER (osobom, które uczestniczyły już w stażu finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój odejmiemy 15 punktów, aby dać szansę na udział w projekcie studentom, którzy jeszcze nie korzystali z tego typu wsparcia)

7. Jaka jest maksymalna liczba punktów, które można otrzymać w procesie rekrutacji?
Maksymalnie każdy student może otrzymać 125 punktów.

8. Czy można otrzymać dodatkowe punkty w procesie rekrutacji? Jeśli tak to za co?
Tak, można otrzymać dodatkowe punkty za: posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (+ 10 pkt.), samotne wychowywanie dziecka (+10 pkt.), udział w projekcie ABK POWER (+5 pkt.).
UWAGA – w przypadku, gdy ktoś posiada orzeczenie o niepełnosprawności bądź samotnie wychowuje dziecko i chce otrzymać z tego tytułu dodatkowe punkty, powinien zgłosić się osobiście do biura projektu. Ze względu na ochronę danych wrażliwych nie ma możliwości zaznaczenia powyższych informacji w formularzu zgłoszeniowym.

9. Czy jest jakieś kryterium, za które będą przyznawane punkty ujemne?
Tak, punkty ujemne (- 15 pkt.) będą naliczane w przypadku studentów, którzy już wcześniej uczestniczyli w stażach unijnych finansowanych z PO WER. Ma to na celu zwiększenie szans osób, które nigdy nie korzystały z tego typu wsparcia.

10. Czy w ramach projektu mogę wyjechać na staż zagraniczny?
Nie, projekt umożliwia realizację staży tylko w Polsce.

11. Co z osobami, które nie zakwalifikują się w I etapie rekrutacji?
W przypadku większej liczby osób zainteresowanych stażem od liczby przewidzianych miejsc na danym etapie rekrutacji, sporządzona zostanie rezerwowa lista kandydatów.

12. Czy podane na stronie Projektu liczby uczestników będą obowiązywać przez cały czas trwania Projektu?
Liczby, które zostały podane na stronie to szacunkowe liczby.
Mogą one ulec zmianie w zależności od stopnia zainteresowania stażami przez poszczególnych studentów z kierunków: Dietetyka, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Analityka Żywności, Jakość i Bezpieczeństwo Żywności oraz od oszczędności wygenerowanych podczas trwania projektu.

13. Czy świeżo upieczeni absolwenci mogą ubiegać się o staż?
Nie przewidziano miejsc stażowych dla absolwentów. Uczestnik Projektu może w trakcie realizacji stażu ukończyć studia i zostać absolwentem, ale nie może rekrutować do Projektu jako absolwent. Do Projektu mogą przystąpić tylko i wyłącznie osoby, które w dniu podpisania umowy stażowej posiadają status studenta.

14. Czy jest określona minimalna ilość godzin, którą będzie trzeba wypracować na stażu w ciągu jednego tygodnia/miesiąca?
W każdym tygodniu trwania stażu, Student musi zrealizować minimum 20 godzin stażowych. Staż 120 godzinny należy zrealizować średnio w 3 tygodnie (w wyjątkowych sytuacjach może trwać do 6 tygodni). Staż 240 godzinny należy zrealizować w 6 tygodni (w wyjątkowych sytuacjach może trwać do 12 tygodni) Staż 360 godzinny należy zrealizować w 9 tygodni (w wyjątkowych sytuacjach może trwać do 18 tygodni). Staż 480 godzinny należy zrealizować w 12 tygodni (w wyjątkowych sytuacjach może trwać do 24 tygodni).

15. Do którego dnia miesiąca wypłacane jest stypendium stażowe?
Stypendium stażowe wypłacane będzie za każde przepracowane 120 godzin (będzie naliczane na podstawie listy obecności), w zależności od tego, kiedy zostaną dostarczone prawidłowo wypełnione dokumenty.

16. Jakie są warunki wypłaty stypendium stażowego?
Warunkiem otrzymania stypendium jest dostarczenie listy obecności za każde ukończone 120 godzin realizacji stażu wraz z kompletem podpisów stażysty oraz podpisem opiekuna stażu. Po zakończeniu stażu do biura projektu powinny trafić wszystkie oryginały dokumentów (wszystkie listy obecności, sprawozdanie ze stażu i zaświadczenie o ukończeniu stażu, które wydaje Pracodawca). Stypendia za staże 120 godzinne wypłacane będą jednorazowo, w całości po zakończeniu stażu. Stypendia za staże 240-godzinne, 360-godzinne i 480-godzinne będą wypłacana kolejno w 2, 3 i 4 częściach (po każdych 120 godzinach i na koniec stażu).

17. Kto ustali zakres moich obowiązków w trakcie stażu?  Kto będzie mnie „rozliczał” z wykonanej pracy?
Każdy pracodawca, który zgłosi chęć udziału w Projekcie będzie zobowiązany do wyznaczenia opiekuna stażu, który będzie odpowiadał za szkolenie stanowiskowe, zapoznanie studenta z obowiązkami i warunkami pracy, przydzielanie, wyjaśnianie, nadzorowanie i odbiór efektów pracy, zatwierdzanie list obecności  i weryfikację zgodności przebiegu stażu z programem stażu.

18. Jakie są warunki zwrotu kosztów zakwaterowania?
Studenci, którzy będą odbywali staż poza swoim faktycznym miejscem zamieszkania mają prawo do zwrotu kosztów zakwaterowania. Miejsce zamieszkania w tym kontekście to miejsce inne niż miejsce przebywania podczas studiów np. akademik i jednocześnie miejsce inne niż miejsce stałego zakwaterowania np. dom rodzinny czy własne mieszkanie. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów zakwaterowania jest również odległość powyżej 50 km pomiędzy miejscem odbywania stażu a faktycznym miejscem zamieszkania uczestnika. Najprościej rzecz ujmując student otrzyma zwrot pieniędzy za zakwaterowanie jeśli będzie musiał pokonać codziennie w okresie stażu odległość większą niż 50 km od miejsca zamieszkania, innego niż dom rodziców, własne mieszkanie czy miejsce przebywania w trakcie studiów np. wynajęty pokój na czas studiów lub pokój w akademiku. Maksymalna kwota zwrotu to 1000 zł brutto za każdy miesiąc realizacji stażu. Szczegóły bardzo dokładnie opisano w Regulaminie.

19. Odbycie stażu mam zaplanowane w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień). W miesiącach letnich mieszkam u moich rodziców w domu rodzinnym oddalonym o 100 km od Gdańska, a miejscem odbywania stażu jest Gdańsk. Czy zostaną mi zwrócone koszty wynajęcia pokoju w Gdańsku na okres trwania stażu, jeśli przedstawię odpowiednie dokumenty?
Tak, jeśli przedstawione rachunki za wynajem będą obejmowały: liczbę noclegów, termin wynajmu pokrywający się z terminem odbywania stażu, stawkę jednostkową oraz dane najemcy. Trzeba też pamiętać o tym, że zwrot kosztów zakwaterowania nie jest przewidziany dla 100% uczestników Projektu, ale tylko dla części studentów. W przypadku umowy najmu – musi być ona zawarta na okres realizacji stażu, nie może to być umowa najmu długoterminowa. Szczegóły bardzo dokładnie opisano w Regulaminie. Najlepiej skontaktować się indywidualnie z biurem projektu.

20. Jak właściwie udokumentować koszty poniesione w trakcie trwania stażu na zakwaterowanie?
Każdy student ubiegający się o zwrot kosztów zakwaterowania musi przedstawić umowę najmu, fakturę lub rachunek za wynajem pokoju na czas trwania stażu, z dokładnym wskazaniem liczby noclegów, terminu wynajmu, stawki jednostkowej oraz danymi najemcy.

21. Czy jeśli student studiuje i mieszka w wynajętym pokoju na czas studiów w tym samym mieście, w którym znajduje się firma, gdzie będzie odbywał staż może ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania?
W takim przypadku student nie może ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania, ponieważ  miejsce w którym mieszka student jest jego miejscem przebywania na czas studiów, a w takim przypadku koszty zakwaterowania nie będą zwracane.

22. Czy po zakończeniu stażu otrzymam dokumenty potwierdzające uczestnictwo w Projekcie?
Tak, w wyniku pozytywnej oceny stażu każdy pracodawca zobowiązany jest do wydania zaświadczenia o odbyciu stażu przez danego studenta.

23. Jeśli posiadam orzeczenie o niepełnosprawności mogę wziąć udział w Projekcie i ubiegać się o staż?
Tak, osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o staż. Miejsce realizacji stażu zostanie dopasowane pod kątem niepełnosprawności.

24. Czy pracując w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia mogę starać się o uczestnictwo w Projekcie?
Tak, o ile umowa o dzieło/zlecenie została podpisana z innym Pracodawcą. Student w trakcie stażu nie może mieć podpisanej żadnej umowy (o pracę, zlecenia, o dzieło) z Pracodawcą, u którego realizowany jest staż.

25. Co ma zrobić student, który w trakcie trwania stażu nie będzie mógł zrealizować zaplanowanego wcześniej rozkładu czasu pracy?
W takim przypadku student zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zaistniałym fakcie pracodawcę lub opiekuna stażu i ustalenia jak będzie wyglądał nowy rozkład czasowy stażu. O wszystkich nowych ustaleniach z pracodawcą lub opiekunem stażu będzie musiał poinformować również Biuro Projektu.

26. Czy muszę rozliczać się z stypendium stażowego?

Stypendium wypłacone jako wynagrodzenie za udział w stażu w myśl ustawy zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stażysta/tka otrzymuje od organizatora stażu, czyli uczelni informację o tych przychodach na formularzu PIT-11.  Przychodów zwolnionych z podatku dochodowego nie wykazuje się jednak w zeznaniu rocznym, ani w żadnym innym formularzu podatkowym.

Student, który w danym roku kalendarzowym nie osiągnął żadnego innego przychodu nie składa zeznania rocznego.

27. Kto nie może wziąć udziału w projekcie?

 • Studenci studiów niestacjonarnych
 • Osoby, które chcą stażem zastąpić obowiązkowe praktyki studenckie
 • Absolwenci, chyba że trójstronna umowa o staż została podpisana w trakcie kształcenia
 • Uczestnicy programu Erasmus+