DOKUMENTY

Ci z Państwa, którzy dostaną się na staże zawodowe w ramach Projektu powinni przede wszystkim zapoznać się z: Regulaminem rekrutacji oraz udziału w płatnych stażach zawodowych  i trójstronną Umową o organizację stażu (PDF) (WORD_formularz) do Biura Projektu należy dostarczyć 4 egzemplarze umowy, proszę parafować każdą stronę umowy.

PRZED ROZPOCZĘCIEM STAŻU do  Biura Projektu winny trafić następujące dokumenty (stanowiące załączniki do Regulaminu rekrutacji...):

 • Wypełniane przez Studentów:

1. Formularz zgłoszeniowy x 1 sztuka   (PDF)  (WORD)  

2. Oświadczenie uczestnika projektu x 1 sztuka   (PDF)  (WORD)  

3. Oświadczenie studenta x 2 sztuki   (PDF)  (WORD)  

4. Wniosek o staż x 1 sztuka   (PDF)  (WORD)  

5. Życiorys zawodowy (CV) - na swoim wzorze x 1 sztuka

 

 • Wypełniane przez Pracodawców:

1. Formularz zgłoszenia stażu x 1 sztuka   (PDF)  (WORD)  

2. Program Stażu x 3 sztuki- oddzielny dla każdego kierunku i stopnia studiów objętych projektem:

 • Dietetyka (I stopień, studia licencjackie)   (PDF)  (WORD)  
 • Dietetyka (II stopień, studia magisterskie)   (PDF)  (WORD)  
 • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (I stopień, studia inżynierskie)   (PDF)  (WORD)  
 • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (II stopień, studia magisterskie)   (PDF)  (WORD)  
 • Jakość i Bezpieczeństwo Żywienia (I stopień, studia inżynierskie)   (PDF)  (WORD)  
 • Analityka Żywności (II stopień, studia magisterskie)   (PDF)  (WORD)  

Trójstronna UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU wzór powyżej x 4 sztuki - wypełniana, parafowana i podpisywana przez Pracodawców i Studentów, a następnie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Prosimy pamiętać, że stażysta odbywający staż jest rejestrowany przez uczelnię w ZUS, a po ukończeniu stażu wyrejestrowywany. W związku z tym po ukończeniu stażu nie powraca stażyście poprzednie ubezpieczenie, lecz konieczne jest nowe zgłoszenie. Ostatnim dniem ubezpieczenia w ZUS z tytułu stażu jest ostatni dzień podany w PROGRAMIE STAŻU w rubryce "Termin realizacji stażu".

W TRAKCIE TRWANIA STAŻU:

Po podpisaniu umowy z Pracodawcami rozpoczniecie Państwo staże.

Proszę pamiętać, że podczas stażu musicie Państwo każdorazowo podpisywać listę obecności:   (PDF)  (WORD) 

UWAGA - rozliczamy się zawsze co 120 godzin lub na koniec stażu. Jeśli staż trwa dłużej niż 120 godzin - po zakończeniu dokładnie 120 godzin należy wysłać skan podpisanej listy obecności na adres mailowy: staze.wnoziz@up.poznan.pl (niezwłocznie, max. w ciągu 5 dni od momentu wyrobienia 120 godzin):

 • staże 120-godzinne (płatne jednorazowo) - rozliczenie i wypłata po zakończeniu stażu.
 • staże 240 godzinne (płatne w dwóch częściach) - po pierwszych 120 godzinach wysyłacie Państwo skan listy obecności na maila stażowego, po kolejnych 120 godzinach następuje rozliczenie i ostatnia wypłata.
 • staże 360-godzinne (płatne w trzech częściach) - po pierwszych 120 godzinach wysyłacie Państwo skan listy obecności na maila stażowego, po kolejnych 120 godzinach również, po kolejnych 120 następuje rozliczenie i ostatnia wypłata.
 • staże 480 godzinne (płatne w czterech częściach) - po pierwszych 120 godzinach wysyłacie Państwo skan listy obecności na maila stażowego, po kolejnych 120 godzinach również, po kolejnych 120 godzinach również, po kolejnych 120 następuje rozliczenie i ostatnia wypłata.

PO ZAKOŃCZENIU STAŻU i dostarczeniu dokumentów, o których mowa w Regulaminie......

1. Lista/y obecności studenta na stażu (po zakończeniu stażu trafiają do biura projektu oryginały wszystkich list obecności):   (PDF)  (WORD) 

2. Zaświadczenie o ukończeniu stażu przez Studenta x 3 sztuki (wypełniane przez Pracodawcę):   (PDF)  (WORD) 

3. Sprawozdanie z realizacji stażu x 3 sztuki, w którym powinny się znaleźć odniesienia do efektów kształcenia na danym kierunku, wymienione w Programie stażu:   (PDF)  (WORD)

następuje rozliczenie stażu i ostatnia wypłata stypendium.

 

JEŚLI MACIE PAŃSTWO WĄTPLIWOŚCI KTO I NA JAKIM DOKUMENCIE POWINIEN SIĘ PODPISAĆ, UMIESZCZAMY INSTRUKCJĘ -> (INSTRUKCJA)

 


Przygotowaliśmy także dla Państwa dokumenty niezbędne do zwrotów kosztów:

1. Wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania:  (PDF)  (WORD)

Przed stażem należy zrobić rozeznanie rynku i poinformować mejlowo Biuro Projektu o chęci skorzystania z zwrotu kosztów zakwaterowania. 

2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikajcją zbiorową:   (PDF)  (WORD) 

3. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu samochodem:   (PDF)  (WORD) 

   Oświadczenie o użyczeniu samochodu:   (PDF)  (WORD) 

Wszystkie wnioski trafić muszą do biura po stażu.