Dla pracodawców

Serdecznie zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane przyjęciem na staż studentów Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do wzięcia udziału w naszym Projekcie.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE I POZYSKAĆ STAŻYSTÓW NALEŻY:

1. Zapoznać się z REGULAMINEM rekrutacji oraz udziału w płatnych stażach zawodowych (PDF) oraz UMOWĄ O ORGANIZACJĘ STAŻU (PDF)  (WORD_formularz).

2. Wypełnić i dostarczyć do Biura Projektu FORMULARZ ZGŁOSZENIA STAŻU - 1 egzemplarz (PDF)  (WORD) - zał. 8 do Regulaminu rekrutacji... wystarczy skan wypełnionego dokumentu wysłany na adres: staze.wnoziz@up.poznan.pl;

3. Po akceptacji oferty przez Pełnomocnika ds. staży na danym kierunku, zostaną Państwu przedstawione kandydatury Studentów/ek zakwalifikowanych do udziału w programie stażowym;

4. Po przeanalizowaniu i zaakceptowaniu kandydatur należy złożyć i przygotować PROGRAM STAŻU - 3 egzemplarze - zał. 9 a-f do Regulaminu rekrutacji.... Program stażu powinien uwzględniać efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków i stopni studiów objętych Projektem. Aby ułatwić Państwu zadanie przygotowaliśmy Programy stażu oddzielnie dla każdego kierunku i stopnia, które są dostępne poniżej:

 • Dietetyka (I stopień, studia licencjackie)   (PDF)  (WORD)  
 • Dietetyka (II stopień, studia magisterskie)   (PDF)  (WORD)  
 • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (I stopień, studia inżynierskie)   (PDF)  (WORD)  
 • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (II stopień, studia magisterskie)   (PDF)  (WORD)  
 • Jakość i Bezpieczeństwo Żywienia (I stopień, studia inżynierskie)   (PDF)  (WORD)  
 • Analityka Żywności (II stopień, studia magisterskie)   (PDF)  (WORD)  

5. Program stażu winien zostać zaakceptowany przez Pełnomocnika ds. staży odpowiedniego dla danego kierunku. Dane kontaktowe Pełnomocników są dostępne w zakładce Kontakt ( u dołu strony).

6. Po dostarczeniu wszystkich ww dokumentów (Formularz zgłoszenia stażu, Program stażu) nastąpi podpisanie trójstronnej UMOWY O ORGANIZACJĘ STAŻU - 4 egzemplarze (proszę pamiętać o parafowaniu każdej strony umowy);

7. Każdy Student musi mieć wyznaczonego przez Pracodawcę Opiekuna stażu. W ramach Projektu istnieje możliwość refundacji wynagrodzenia Opiekuna stażu - na zasadach opisanych w Umowie o organizację stażu (w paragrafie 6). Jeśli zdecydujecie sie Państwo na skorzystanie z tej możliwości - przed rozpoczęciem stażu do biura projektu należy dostarczyć dokument potwierdzający przyznanie dodatku, a po zakończeniu stażu i wypłacie dodatku należy przedstawić dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku - szczegółowy opis wraz z wzorami dokumentów znajduje się poniżej.

8. Realizacja staży:

Najważniejszą zasadą jest konieczność zrealizowania min. 20 godzin zadań stażowych w każdym następującym po sobie tygodniu trwania stażu.

Rekomendujemy, żeby staże były jak najbardziej skumulowane w czasie.

 • staże 120-godzinne dla studentów I stopnia - realizowane przez min. 3 tygodnie do maks. 6 tygodni (w każdym kolejnym tygodniu stażu należy zrealizować minimum 20 godzin)
 • staże 240-godzinne dla studentów I stopnia - realizowane przez min. 6 tygodni do maks. 12 tygodni (w każdym kolejnym tygodniu stażu należy zrealizować minimum 20 godzin
 • staże 240-godzinne dla studentów II stopnia - realizowane przez min. 6 tygodni do maks. 12 tygodni (w każdym kolejnym tygodniu stażu należy zrealizować minimum 20 godzin)
 • staże 360-godzinne dla studentów II stopnia - realizowane przez min. 9 tygodni do maks. 18 tygodni (w każdym kolejnym tygodniu stażu należy zrealizować minimum 20 godzin)
 • staże 480-godzinne dla studentów II stopnia - realizowane przez min. 12 tygodni do maks. 16 tygodni (w każdym kolejnym tygodniu stażu należy zrealizować minimum 20 godzin)

9. Oznakowanie miejsca realizacji staży - przed rozpoczęciem stażu przekażemy Państwu, za pośrednictwem stażysty, plakat (w formacie A3), który należy umieścić w miejscu realizacji stażu.

10. Niezwłocznie po zakończeniu stażu należy, za pośrednictwem Studenta odbywającego staż, dostarczyć do Biura Projektu dokumenty podsumowujące:

- Oryginały LIST OBECNOŚCI STUDENTA NA STAŻU - zał. 5 do Regulaminu...   (PDF)  (WORD) 

- ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU STAŻU PRZEZ STUDENTA - 3 egzemplarze - zał. 6 do Regulaminu...    (PDF)  (WORD) 

- SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU - 3 egzemplarze (z uwzględnieniem efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków i poziomów studiów, ujętych w Programach staży) - zał. 7 do Regulaminu...  (PDF)  (WORD)


ABY UZYSKAĆ REFUNDACJĘ DODATKU DO WYNAGRODZENIA OPIEKUNA STAŻYSTY NALEŻY:

1. Przed rozpoczęciem stażu:

Należy dostarczyć do Biura projektu dokument Informacja o przyznaniu dodatku do wynagrodzenia za opiekę nad stażystą/stażystami w projekcie, który wskazuje, że Pracodawca wyznaczył Opiekuna stażu dla Stażysty oraz określa, na jakich warunkach to nastąpi. Aby ujednolicić formę dokumentu, przygotowaliśmy wzór.

INFORMACJA O PRZYZNANIU DODATKU... (WORD)  powinna zostać podpisana przez Pracodawcę i trafić do Biura projektu w 1 egzemplarzu, wraz z dokumentami stażowymi (data na dokumencie nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy ani późniejsza niż data rozpoczęcia stażu).

2. W trakcie stażu:

Opiekun stażu sprawuje nadzór merytoryczny nad Stażystą i zatwierdza listy obecności podpisywane przez Stażystę podczas stażu.

3. Po stażu:

Po zakończeniu stażu, Pracodawca wypłaca swojemu Pracownikowi (Opiekunowi stażu) dodatek netto (dodatek netto powinien zostać wypłacony najpóźniej w miesiącu następującym po zakończeniu stażu. Jeśli jeden opiekun opiekuje się kilkoma osobami, których staże kończą się
w różnych terminach, datą braną pod uwagę powinna być najpóźniejsza data wskazana w Informacji o przyznaniu dodatku…) oraz reguluje wszystkie składowe wynagrodzenia (ZUSy pracownika i pracodawcy oraz podatki). Po opłaceniu całości wynagrodzenia wraz z pochodnymi, Pracodawca wystawia notę obciążeniową/notę księgową. Jeżeli dodatek do wynagrodzenia nie zostanie wypłacony przez Pracodawcę w określonym terminie, nie zostanie on zrefundowany.

Podstawą do refundacji dodatku dla Opiekuna są dokumenty:

a) NOTA OBCIĄŻENIOWA/KSIĘGOWA wypełniona zgodnie ze wzorem (WZÓR_WORD).

oraz do wyboru:

b1) LISTA PŁAC wraz z potwierdzeniami zapłaty dodatku netto oraz wszystkich składowych (ZUS, PIT)

LUB

b2) OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU DODATKU, podpisane przez kierownika jednostki lub osobę odpowiedzialną za sprawy finansowo-kadrowe firmy  (WZÓR_WORD)

W przypadku złożenia oświadczenia, Pracodawca winien przechowywać całą dokumentację związaną z przyznaniem i wypłaceniem dodatku do wynagrodzenia dla Opiekuna stażysty/ki i być gotowym na przedstawienie wszelkich dokumentów finansowych (np. lista płac, potwierdzenia przelewów wynagrodzenia netto, a także ZUS i podatków) na wniosek Organizatora stażu. Nieprzedstawienie dokumentów źródłowych na wniosek Organizatora stażu może skutkować brakiem refundacji dodatku.

Przypominamy, że zgodnie z umową w projekcie realizowanym dla Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Opiekun stażysty/ki może otrzymać dodatek w wysokości:

 • 336 zł brutto z kosztami pracodawcy – jeżeli staż zawodowy trwa 120 godzin,
 • 672 zł brutto z kosztami pracodawcy – jeżeli staż zawodowy trwa 240 godzin,
 • 1 008 zł brutto z kosztami pracodawcy – jeżeli staż zawodowy trwa 360 godzin
 • 1 344 zł brutto z kosztami pracodawcy – jeżeli staż zawodowy trwa 480 godzin.

Stawką bazową do celów wyliczenia ww. dodatku jest iloczyn kwoty 2,80 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy i przewidzianej liczby godzin stażu zawodowego.

Jeden opiekun moze w tym samym czasie sprawować opiekę nad maksymalnie 5 stażystami/kami.


ABY WNIEŚĆ WKŁAD WŁASNY RZECZOWY W FORMIE MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH NALEŻY:

 1. W ramach Projektu istnieje możliwość wniesienia wkładu własnego rzeczowego przez Realizatora stażu w postaci materiałów zużywalnych wykorzystywanych przez Stażystę/kę podczas realizacji stażu.
 2. Wkład własny wniesiony przez Pracodawcę musi być związany wyłącznie z działaniami dotyczącymi stażu i powinien zostać wniesiony w formie niepieniężnej jako materiały zużywalne, które w trakcie odbywania stażu ulegają utylizacji i nie ma możliwości ponownego ich wykorzystania.
 3. Wniesienie wkładu własnego musi być zgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz z postanowieniami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a więc:
  1. W programie stażu (w uwagach) Pracodawca zadeklaruje, że wniesie wkład własny niepieniężny w postaci materiałów zużywalnych, z których będzie korzystał/a stażysta/ka podczas realizacji zadań stażowych. Pracodawca powinien uwzględnić jedynie te materiały (odczynniki, surowce, naczynia laboratoryjne), które są niezbędne do bezpośredniego wykonywania obowiązków stażowych oraz które po zrealizowanym stażu nie będą się nadawały do dalszego użytkowania (a więc ulegną utylizacji po całkowitym ich wykorzystaniu na rzecz Projektu). Środki trwałe oraz wyposażenie stanowiska pracy nie stanowią materiałów zużywalnych.
  2. Materiały niezbędne do realizacji zadań stażowych zostaną przekazane Stażyście/tce niezwłocznie po rozpoczęciu stażu.
  3. W sprawozdaniu ze stażu zostanie zawarta szczegółowa informacja na temat wykorzystanych materiałów przekazanych stażyście/stce.
  4. Pracodawca po zakończeniu stażu przedstawi Organizatorowi stażu Oświadczenie o wniesieniu wkładu własnego rzeczowego (WZÓR_WORD) wraz z załącznikami, tj. kopią dokumentu finansowego potwierdzającego zakup poszczególnych materiałów wraz z potwierdzeniem zapłaty.
  5. Za podstawę do obliczenia wysokości wkładu własnego przyjmuje się wartość brutto materiałów przekazanych Stażyście/tce.