O projekcie

Weź udział w projekcie: Studiujesz - praktykuj II. Program stażowy dla studentów WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i zdobądź bezcenne doświadczenie zawodowe w branży związanej z Twoim kierunkiem studiów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Osi III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju).

CEL GŁÓWNY:

Głownym celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych i społecznych u 290 studentów i studentek studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich na kierunkach: Agroturystyka, Biologia, Turystyka Przyrodnicza, Weterynaria i Zootechnika.

WYNAGRODZENIE STAŻOWE: 

Wynagrodzenie stażowe wraz z obowiązkowymi składkami Organizatora stażu w łącznej wysokości brutto:

 • 2160 zł za staż 120 godzinny,
 • 2880 zł za staż 160 godzinny,
 • 4320 zł za staż zagraniczny 160 godzinny (w przypadku staży zagranicznych jest to stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania),
 • 6480 zł za staż 360 godzinny.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.11.2018 r. - 31.10.2020 r.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Projekt jest skierowany do studentów  na  kierunkach:

1. AGROTURYSTYKA:

 • studia licencjackie (V, VI semestr oraz dodatkowo IV semestr w 2019/20) - staże krajowe 120-godzinne

2. BIOLOGIA:

 • studia licencjackie (V/VI semestr) - staże krajowe 120-godzinne,
 • studia magisterskie (III/IV semestr) - staże krajowe 360-godzinne i staże zagraniczne 160-godzinne

3. TURYSTYKA PRZYRODNICZA:

 • studia magisterskie (III/IV semestr) - staże krajowe 360-godzinne i staże zagraniczne 160-godzinne,

4. WETERYNARIA:

 • studia magisterskie (IX/X semestr oraz dodatkowo VIII semestr w 2019/20) - staże krajowe 160-godzinne (Uwaga! W wyjątkowych przypadkach i po konsultacji z Biurem Projektu, możliwa jest również realizacja staży 360-godzinnych) i staże zagraniczne 160-godzinne,

5. ZOOTECHNIKA:

 • studia inżynierskie (V/VI semestr) - staże krajowe 120-godzinne,
 • studia magisterskie (II/III semestr) - staże krajowe 360-godzinne i staże zagraniczne 160-godzinne.

REKRUTACJA:

Uruchamiana jest dwukrotnie tj. listopad / grudzień 2018 r. oraz pażdziernik 2019 r.

Możliwe jest uruchomienie rekrutacji dodatkowej, o czym będą Państwo informowani na bieżąco w zakładce Aktualności.

Sprawdź czy spełniasz warunki rekrutacji i zapisz się do projektu wypełniając oświadczenie oraz formularz zgłoszeniowy w zakładce Rekrutacja.

FORMY WSPARCIA:

 • 120-godzinne staże krajowe dla 120 Studentów/ek I stopnia realizowane są w okresie od 3 do 6 tygodni (w każdym tygodniu trwania stażu należy zrealizować minimum 20 godzin)
 • 160-godzinne staże krajowe dla 15 Studentów/ek jednolitych studiów magisterskich (Weterynaria) realizowane są w okresie od 4 do 8 tygodni (w każdym tygodniu trwania stażu należy zrealizować minimum 20 godzin)
 • 360-godzinne staże krajowe dla 127 Studentów/ek II stopnia (oraz w wyjątkowych przypadkach dla studentów jednolitych studiów magisterskich) realizowane są w okresie od 9 do 18 tygodni (w każdym tygodniu trwania stażu należy zrealizować minimum 20 godzin)
 • 160-godzinne staże zagraniczne dla 28 Studentów/ek studiów magisterskich realizowane są w okresie 4 do 8 tygodni (w każdym tygodniu trwania stażu należy zrealizować minimum 20 godzin)

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE (staże krajowe):

 • zwroty kosztów dojazdu na miejsce stażu (jeśli staż odbywa się poza miejscem zamieszkania) - zasady zostały dokładnie opisane w Regulaminie,
 • zwroty kosztów zakwaterowania (gdy staż realizowany jest powyżej 50 km od miejsca zamieszkania) - zasady zostały dokładnie opisane w Regulaminie,

​stażyści mogą ubiegać się ALBO o zwrot kosztów dojazdu ALBO o zwrot kosztów zakwaterowania

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (wszyscy uczestnicy projektu są objęci ubezpieczeniem NNW podczas stażu i w drodze na staż)

STAŻ ZAGRANICZNY- INFORMACJE:

PRZED STAŻEM:

 1. TESTY JĘZYKOWE na poziomie min. B2 (język angielski lub niemiecki) - terminy testów umieszczane są na naszym Facebooku: Studiujesz-praktykuj II-WMWZ
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIA STAŻU, PROGRAM STAŻU, UMOWA - należy dostarczyć oryginały lub skany podpisanych przez Pracodawców i Studentów dokumentów do biura projektu.
 3. Na podstawie w/w dokumentów, gdy znacie już Państwo  miejsce wyjazdu i jego termin, należy wypełnić i złożyć WNIOSEK O WYJAZD ZA GRANICĘ  (PDF)  (WORD)
 • uwaga! Wniosek o Wyjazd za granicę przed złożeniem w Dziale Współpracy z Zagranicą (=DWZ) podpisuje Kierownik projektu i Dziekan Wydziału. Wniosek musi trafić do DWZ co najmniej 10 dni przed datą wyjazdu.
 • Zakupy biletów lotniczych i kolejowych odbywają się za pośrednictwem Działu Współpracy z Zagranicą.
 • Jeśli chcecie Państwo skorzystać z dojazdu autobusem - bilety imienne należy zakupić we własnym zakresie i po stażu zawnioskować o zwrot poniesionych kosztów. WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU AUTOBUSEM NA STAŻ ZAGRANICZNY  (PDF)  (WORD)
 • Nie ma możliwości zwrotu kosztów za dojazd na staż samochodem prywatnym.
 • Nie ma możliwości zwrotu codziennych kosztów dojazdu na staż (z miejsca zakwaterowania na miejsce realizacji stażu i z powrotem).
 • Nie ma możliwości pokrycia kosztów zakwaterowania w ramach projektu. Za udział w stażu zagranicznym otrzymacie Państwo STYPENDIUM NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA I ZAKWATEROWANIA. Jest ono o 50% wyższe niż stypendium na stażu krajowym.
 1. UZASADNIENIE WYJAZDU ZAGRANICZNEGO, należy dostarczyć do biura projektu uzasadnienie, w którym wykażecie Państwo dlaczego wybierają Państwo staż zagraniczny i dlaczego realizacja takiego stażu jest konieczna. Uzasadnienie musi zaakceptować Pełnomocnik ds. staży na kierunku oraz kierownik projektu. Wzór Uzasadnienia (WORD)
 2. Zalecamy, by przed stażem wyrobić sobie kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) w oddziale NFZ.

Państwa załączniki od nr 1 do 4 proszę pobrać i wypełnić w języku polskim. Pozostałe dokumenty (Formularz zgłoszenia stażu, Program stażu, Umowa) wypełniacie Państwo w języku angielskim (dokumenty dostępne w zakładce DOKUMENTY).

OSOBY ZAREJESTROWANE W ZUSIE

Do 7 dni od zakończenia stażu zawodowego zostają Państwo wyrejestrowani z ZUS. Wyrejestrowanie obejmuje też ustanie świadczeń zdrowotnych, które przez okres stażu są pokrywane przez uczelnię (jako organizatora stażu). Dlatego niezwłocznie po zakończeniu stażu należy ponownie zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego. Sposób zgłoszenia zależy od Państwa statusu po zakończeniu stażu. Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje osobom w trakcie nauki w szkole wyższej i do 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki.

 • STUDENT/ABSOLWENT

Jeśli po zakończeniu stażu nadal posiadają Państwo status studenta lub ukończenie studiów nastąpiło krócej niż 4 miesiące przed datą zakończenia stażu, mogą Państwo zostać zgłoszeni przez ubezpieczonego w ZUS (pracującego) członka rodziny bądź w KRUS (jako rolnik/domownik rolnika)

 • OSOBA PRACUJĄCA bez statusu studenta

Jeśli od razu po stażu zostali Państwo zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie, zgłoszenia dokonuje pracodawca w oparciu o kwestionariusz osobowy.

 • OSOBA NIEPRACUJĄCA bez statusu studenta

Jeśli po zakończonym stażu nie posiadają Państwo już statusu studenta/absolwenta do 4 miesięcy po obronie, wówczas można zgłosić się do powiatowego urzędu pracy jako osoba niepracująca i z tego tytułu uzyskać zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

O szczegóły należy pytać w ZUSie/KRUSie.

 


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Harmonogram wspracia (pdf)