Dokumenty

Ci z Państwa, którzy dostaną się na staże zawodowe w ramach Projektu powinni przede wszystkim zapoznać się z: Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz udziału w płatnych stażach zawodowych  i trójstronną Umową o organizację stażu  (PDF)  (wersja edytowalna) - do Biura Projektu należy dostraczyć 4 egzemplarze umowy.

PRZED ROZPOCZĘCIEM STAŻU do Państwa Pełnomocników ds. Staży (a następnie do Biura Projektu) winny trafić następujące dokumenty (stanowiące załączniki do Regulaminu uczestnictwa...):

 • WYPEŁNIANE PRZEZ STUDENTÓW:

1. Formularz zgłoszeniowy x 1 sztuka  (WORD)  (PDF)

2. Oświadczenie uczestnika projektu x 1 sztuka (WORD)  (PDF)

3. Oświadczenie studenta x 2 sztuki  (WORD)  (PDF)

4. Życiorys zawodowy (CV na własnym wzorze) 

5. Wniosek o staż x 1 sztuka  (WORD)  (PDF)

 • WYPEŁNIANE PRZEZ PRACODAWCÓW:

1. Formularz zgłoszenia stażu x 1 sztuka  (WORD)  (PDF)

2. Program Stażu x 3 sztuki - oddzielny dla każdego kierunku i stopnia studiów objętych projektem:

Agroturystyka (I stopień, studia licencjackie)  (WORD)  (PDF)

Biologia (I stopień, studia licencjackie)  (WORD)  (PDF)

Biologia (II stopień, studia magisterskie)  (WORD)  (PDF)

Turystyka Przyrodnicza (II stopień, studia magisterskie)  (WORD)  (PDF)

Weterynaria (jednolite studia magisterskie)  (WORD)  (PDF)

Zootechnika (I stopień, studia inżynierskie)  (WORD)  (PDF)

Zootechnika (II stopień, studia magisterskie)  (WORD)  (PDF)

 • Trójstronna UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU x 4 sztuki  (PDF)   (wersja edytowalna) - wypełniana, parafowana i podpisywana przez Pracodawców i Studentów, a następnie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Powyższe dokumenty powinny trafić do nas, gdy mają Państwo jeszcze status studenta, czyli przed obroną.

 

W TRAKCIE TRWANIA STAŻU:

Po podpisaniu umowy z Pracodawcami rozpoczniecie Państwo staże. Proszę pamiętać, że podczas stażu musicie Państwo każdorazowo podpisywać listę obecności  (WORD)  (PDF)

Na zakończenie poszczególnych okresów rozliczeniowych (staże 120 i 160-godzinne są rozliczane jednorazowo na zakończenie stażu; staże 360-godzinne są rozliczane w trzech częściach – za każde  kolejne 120 godzin) należy dostarczyć skany podpisanych list obecności drogą mailową na adres: staze.wmwz@up.poznan.pl (każdorazowo do 5 dni od momentu zrealizowania 120 godzin stażu). Komplet oryginałów wszystkich dokumentów musi trafić do Biura Projektu po zakończonym stażu.

PO ZAKOŃCZENIU STAŻU i dostarczeniu dokumentów, o których mowa w Regulaminie uczestnictwa...:

1. Lista/y obecności studenta na stażu  (WORD)  (PDF) po zakończeniu stażu trafiają do biura projektu orygnały wszystkich list obecności:

- w przypadku staży 120 i 160-godzinnych obowiązuje 1 lista obecności na cały staż -> do biura projektu trafia oryginał po zakończeniu stażu

- w przypadku staży 360-godzinnych obowiązuje oddzielna lista obecności na każde 120 godzin stażu -> po pierwszych 120 godzinach i kolejnych 120 godzinach Student wysyła skan listy obecności, po ostatnich 120 godzinach do biura projektu trafiają oryginały wszystkich list.

2. Zaświadczenie o ukończeniu stażu przez Studenta - (x 3 sztuki wypełniane przez Pracodawcę)  (WORD)  (PDF)

3. Sprawozdanie z realizacji stażu - (x 3 sztuki), w którym powinny się znaleźć odniesienia do efektów kształcenia na danym kierunku, wymienione w Programie stażu (WORD)  (PDF)

Wtedy zostanie Państwu wypłacona pozostała kwota stypenium stażowego.

 

JEŚLI MACIE PAŃSTWO WĄTPLIWOŚCI, JAK WYPEŁNIĆ POPRAWNIE DOKUMENTACJĘ - UMIESZCZAMY INSTRUKCJĘ => (INSTRUKCJA)

 


WNIOSKI O ZWROT KOSZTÓW - STAŻE KRAJOWE

- wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją zbiorową  (WORD)  (PDF)

- wniosek o zwrot kosztów dojazdu samochodem osobowym  (WORD)  (PDF)

oświadczenie o użyczeniu samochodu  (WORD)  (PDF)

- wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania  (WORD)  (PDF)

Stażyści mogą ubiegać się ALBO o zwrot kosztów dojazdu ALBO o zwrot kosztów zakwaterowania


STAŻ ZAGRANICZNY 160-godzinny - INFORMACJE

PRZED STAŻEM:

 1. TESTY JĘZYKOWE na poziomie min. B2 (język angielski lub niemiecki) - terminy testów umieszczane są na naszym Facebooku: Studiujesz-praktykuj II-WMWZ
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIA STAŻU, PROGRAM STAŻU, UMOWA - należy dostarczyć oryginały lub skany podpisanych przez Pracodawców i Studentów dokumentów do biura projektu.
 3. Na podstawie w/w dokumentów, gdy znacie już Państwo miejsce wyjazdu i jego termin, należy wypełnić i złożyć WNIOSEK O WYJAZD ZA GRANICĘ  (PDF)  (WORD)
 • uwaga! Wniosek o Wyjazd za granicę przed złożeniem w Dziale Współpracy z Zagranicą (=DWZ) podpisuje Kierownik/koordynator projektu i Dziekan Wydziału. Wniosek musi trafić do DWZ co najmniej 10 dni przed datą wyjazdu.
 • Zakupy biletów lotniczych i kolejowych odbywają się za pośrednictwem Działu Współpracy z Zagranicą.
 • Jeśli chcecie Państwo skorzystać z dojazdu autobusem - bilety imienne należy zakupić we własnym zakresie i po stażu zawnioskować o zwrot poniesionych kosztów. WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU AUTOBUSEM NA STAŻ ZAGRANICZNY  (PDF)  (WORD)
 • Nie ma możliwości zwrotu kosztów za dojazd na staż samochodem prywatnym.
 • Nie ma możliwości zwrotu codziennych kosztów dojazdu na staż (z miejsca zakwaterowania na miejsce realizacji stażu i z powrotem).
 • Nie ma możliwości pokrycia kosztów zakwaterowania w ramach projektu. Za udział w stażu zagranicznym otrzymacie Państwo STYPENDIUM NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA I ZAKWATEROWANIA. Jest ono o 50% wyższe niż stypendium na stażu krajowym. 
 1. UZASADNIENIE WYJAZDU ZAGRANICZNEGO, należy dostarczyć do biura projektu uzasadnienie, w którym wykażecie Państwo dlaczego wybierają Państwo staż zagraniczny i dlaczego realizacja takiego stażu jest konieczna. Uzasadnienie musi zaakceptować Pełnomocnik ds. staży na kierunku oraz kierownik/koordynator projektu. Wzór Uzasadnienia (WORD)
 2. Zalecamy, by przed stażem wyrobić sobie kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) w oddziale NFZ.

Państwa załączniki od nr 1 do 4 proszę pobrać i wypełnić w języku polskim. Pozostałe dokumenty (CV, Formularz zgłoszenia stażu, Program stażu, Umowa) wypełniacie Państwo w języku angielskim.

 • UMOWA w języku angielskim - (4 egzemplarze)  (PDF)  (WORD formularz)
 • REGULAMIN w języku angielskim (PDF)
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIA STAŻU - (1 egzemplarz) (WORD)  (PDF)
 • PROGRAM STAŻU Biologia II stopień - (3 egzemplarze) (WORD)  (PDF)
 • PROGRAM STAŻU Turystyka Przyrodnicza II stopień - (3 egzemplarze) (WORD)  (PDF)
 • PROGRAM STAŻU Weterynaria - (3 egzemplarze) (WORD)  (PDF)
 • PROGRAM STAŻU Zootechnika II stopień  (WORD)  (PDF)

W TRAKCIE STAŻU:

Wypełniacie Państwo LISTĘ OBECNOŚCI  (WORD)  (PDF), pamiętając o konieczności zrealizowania min. 20 godz. w każdym kolejnym tygodniu trwania stażu. Staże zagraniczne powinny być maksymalnie skumulowane w czasie. Ze względów ekonomicznych zalecamy, by były realizowane w trybie 5 dni w tygodniu x 8 godzin dziennie (=4 tygodnie).

PO STAŻU:

Staże zagraniczne trwają 160 godzin, rozliczenie odbywa się jednorazowo po zakończeniu stażu.

UWAGA! Rozliczenie stażu zagranicznego musi nastąpić w terminie do 10 dni od powrotu z zagranicy. Do biura projektu należy dostarczyć:

 • Oryginał LISTY OBECNOŚCI (WORD)  (PDF)
 • ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU STAŻU - (3 egzemplarze) - (WORD)  (PDF)
 • SPRAWOZDANIE ZE STAŻU - (3 egzemplarze)  Proszę jak najbardziej szczegółówo opisać zakres czynności, które wykonywaliście Państwo na stażu - (WORD) (PDF)