Dla pracodawców

Serdecznie zapraszamy wszystkie Firmy i Instytucje zainteresowane przyjęciem na staż studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do wzięcia udziału w naszym Projekcie.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE I POZYSKAĆ STAŻYSTÓW NALEŻY:

1. Zapoznanć się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz udziału w płatnych stażach zawodowych  i trójstronną Umową o organizację stażu  (PDF)  (wersja edytowalna)

2. Wypełnić i dostarczyć do Biura Projektu FORMULARZ ZGŁOSZENIA STAŻU - 1 egzemplarz (WORD)  (PDF) - wystarczy skan wypełnionego dokumentu wysłany na adres: staze.wmwz@up.poznan.pl;

3. Po akceptacji oferty przez Pełnomocnika ds. staży na danym kierunku, zostaną Państwu przedstawione kandydatury Studentów/ek zakwalifikowanych do udziału w programie stażowym;

4. Po przeanalizowaniu i zaakceptowaniu kandydatur należy złożyć i przygotować PROGRAM STAŻU - 3 egzemplarzeProgram stażu powinien uwzględniać efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków i stopni studiów objętych Projektem. 

Aby ułatwić Państwu zadanie przygotowaliśmy PROGRAMY STAŻU oddzielnie dla każdego kierunku i stopnia:

 • Agroturystyka (I stopień, studia licencjackie)  (WORD)  (PDF)
 • Biologia (I stopień, studia licencjackie)  (WORD)  (PDF)
 • Biologia (II stopień, studia magisterskie)  (WORD)  (PDF)
 • Turystyka Przyrodnicza (II stopień, studia magisterskie)  (WORD)  (PDF)
 • Weterynaria (jednolite studia magisterskie)  (WORD)  (PDF)
 • Zootechnika (I stopień, studia inżynierskie)  (WORD)  (PDF)
 • Zootechnika (II stopień, studia magisterskie)  (WORD)  (PDF)

5. Po dostarczeniu wszystkich ww dokumentów (Formularz zgłoszenia stażu, Program stażu) nastąpi podpisanie trójstronnej UMOWY O ORGANIZACJĘ STAŻU - 4 egzemplarze (proszę pamiętać o parafowaniu każdej strony umowy);

6. Każdy Student musi mieć wyznaczonego przez Pracodawcę Opiekuna stażu. W ramach Projektu istnieje możliwość refundacji wynagrodzenia Opiekuna stażu - na zasadach opisanych w Umowie o organizację stażu (w paragrafie 6). Jeśli zdecydujecie sie Państwo na skorzystanie z tej możliwości - przed rozpoczęciem stażu do biura projektu należy dostarczyć dokument potwierdzający przyznanie dodatku, a po zakończeniu stażu i wypłacie dodatku należy przedstawić dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku - szczegółowy opis wraz z wzorami dokumentów znajduje się poniżej.

7. Realizacja staży:

Najważniejszą zasadą jest konieczność zrealizowania min. 20 godzin zadań stażowych w każdym następującym po sobie tygodniu trwania stażu.

Rekomendujemy, żeby staże były jak najbardziej skumulowane w czasie:

 • staże 120-godzinne dla studentów I stopnia - realizowane przez min. 3 tygodnie do maks. 6 tygodni (w każdym kolejnym tygodniu stażu należy zrealizować minimum 20 godzin)
 • staże 160-godzinne dla studentów Weterynarii - realizowane przez min. 4 tygodnie do maks. 8 tygodni (w każdym kolejnym tygodniu stażu należy zrealizować minimum 20 godzin), opcjonalnie i tylko w uzasadnionych przypadkach: staże 240-godzinne dla studentów Weterynarii - realizowane przez min. 6 tygodnie do maks. 12 tygodni
 • staże 360-godzinne dla studentów II stopnia - realizowane przez min. 9 tygodni do maks. 18 tygodni (w każdym kolejnym tygodniu stażu należy zrealizować minimum 20 godzin)

8. Oznakowanie miejsca realizacji staży - przed rozpoczęciem stażu przekażemy Państwu, za pośrednictwem stażysty, plakat (w formacie A3), który należy umieścić w miejscu realizacji stażu.

9. Niezwłocznie po zakończeniu stażu należy, za pośrednictwem Studenta odbywającego staż, dostarczyć do Biura Projektu dokumenty podsumowujące:

 • Oryginały LIST OBECNOŚCI ze stażu   (WORD)  (PDF) 
 • ZAŚWIADCZENIA O ODBYCIU STAŻU PRZEZ STUDENTA - 3 egzemplarze  (WORD)  (PDF)
 • SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI STAŻU - 3 egzemplarze (z uwzględnieniem efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków i poziomów studiów, ujętych w Programach staży) (WORD)  (PDF)

JAK UZYSKAĆ REFUNDACJĘ DODATKU PRZYZNANEGO PRACOWNIKOWI W ZWIĄZKU ZE SPRAWOWANIEM OPIEKI NAD STAŻYSTĄ PODCZAS REALIZACJI STAŻU:

1. Przed rozpoczęciem stażu:

Należy dostarczyć do Biura projektu dokument Informacja o przyznaniu dodatku do wynagrodzenia za opiekę nad stażystą/stażystami w projekcie, który wskazuje, że Pracodawca wyznaczył Opiekuna stażu dla Stażysty oraz określa, na jakich warunkach to nastąpi. Aby ujednolicić formę dokumentu, przygotowaliśmy wzór.

INFORMACJA O PRZYZNANIU DODATKU... (WORD)  powinna zostać podpisana przez Pracodawcę i trafić do Biura projektu w 1 egzemplarzu, wraz z dokumentami stażowymi (data na dokumencie nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy ani późniejsza niż data rozpoczęcia stażu).

2. W trakcie stażu:

Opiekun stażu sprawuje nadzór merytoryczny nad Stażystą i zatwierdza listy obecności podpisywane przez Stażystę podczas stażu.

3. Po stażu:

Pracodawca wypłaca swojemu Pracownikowi (Opiekunowi stażu) dodatek netto oraz wszystkie składowe wynagrodzenia (ZUSy i podatki).

Po opłaceniu całości wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pracodawca wystawia notę obciążeniową/notę księgową (prosimy, by wszystkie wskazane we wzorze informacje znalazły się w wystawionej przez Państwa nocie).

Podstawą do refundacji dodatku dla Opiekuna są dokumenty:

a) NOTA OBCIĄŻENIOWA/KSIĘGOWA (WORD).

oraz do wyboru:

b1) LISTA PŁAC wraz z potwierdzeniami zapłaty dodatku netto oraz wszystkich składowych (ZUS, PIT)

LUB

b2) OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU DODATKU, podpisane przez kierownika jednostki lub osobę odpowiedzialną za sprawy finansowo-kadrowe firmy  (WZÓR_WORD)

Przypominamy, że zgodnie z umową w projekcie realizowanym dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Opiekun stażysty/ki może otrzymać dodatek w wysokości:

 • staż 120-godzinny – 336,00 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy,
 • staż 160-godzinny – 448,00 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy lub staż 240-godzinny – 672,00 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy (dotyczy wyłącznie Weterynarii),
 • staż 360-godzinny – 1 008,00 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy.

Stawką bazową do celów wyliczenia ww. dodatku jest iloczyn kwoty 2,80 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy i przewidzianej liczby godzin stażu zawodowego.

Jeden opiekun może w tym samym czasie sprawować opiekę nad maksymalnie 4 stażystami/kami.