O projekcie

Weź udział w projekcie Studiujesz – praktykuj II. Program stażowy dla Wydziału Leśnego i Wydziału Technologii Drewna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i zdobądź bezcenne doświadczenie zawodowe w branży związanej z Twoim kierunkiem studiów.

 • Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 • (Działanie 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Osi III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju)

Okres realizacji: 01.11.2018r. - 31.10.2020r.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do studentów studiów inżynierskich i magisterskich na kierunkach Leśnictwo, Projektowanie Mebli oraz Technologia Drewna, tj:

Wydział Leśny (łącznie 228 osób):

 • min. 138 Studentów/ek studiów inżynierskich na kierunku Leśnictwo (V, VI semestr)
 • min. 90 Studentów/ek studiów magisterskich na kierunku Leśnictwo (II, III semestr)

Wydział Technologii Drewna (łącznie 112 osób):

 • min. 40 Studentów/ek studiów inżynierskich na kierunku Technologia Drewna (V, VI semestr)
 • min. 24 Studentów/ek studiów magisterskich na kierunku Technologia Drewna (II, III semestr)
 • min. 24 Studentów/ek studiów inżynierskich na kierunku Projektowanie Mebli (V, VI semestr)
 • min. 24 Studentów/ek studiów magisterskich na kierunku Projektowanie Mebli (II, III semestr)

Rekrutacja:

 • I etap (dla rocznika 2018/2019) – listopad 2018 r. (możliwa rekrutacja uzupełniająca w lutym/marcu 2019)
 • II etap (dla rocznika 2019/2020) – październik 2019 r. (możliwa rekrutacja uzupełniająca w lutym/marcu 2019)

Sprawdź czy spełniasz warunki rekrutacji i zapisz się do projektu wypełniając formularz rekrutacyjny

Cel projektu:

Wzrost kompetencji zawodowych i społecznych u Studentów/ek Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu poprzez uruchomienie wysokiej jakości programu stażowego.

Wsparcie w projekcie:

W ramach projektu realizowane będą staże zawodowe, których program będzie bezpośrednio związany z efektami kształcenia na danym kierunku. Przewidziano następujące rodzaje wsparcia:

LEŚNICTWO MAGISTER, PROJEKTOWANIE MEBLI INŻYNIER, TECHNOLOGIA DREWNA INŻYNIER (STAŻ trwający 160 godzin):

 • Staże 160godzinne będą realizowane średnio przez 4 tygodnie (w wyjątkowych przypadkach staż może trwać maksymalnie 8 tygodni), w każdym kolejnym tygodniu ich trwania student/ka obowiązkowo zrealizuje minimum 20 godzin.
 • Stypendium stażowe w wysokości 2960 zł brutto wraz z kosztami organizatora stażu.
 • Ubezpieczenie NNW na czas odbywania stażu.
 • Zwroty kosztów zakwaterowania LUB dojazdu*.
 • Badania lekarskie.
 • Dla studentów Leśnictwa odzież robocza.

LEŚNICTWO INŻYNIER, PROJEKTOWANIE MEBLI MAGISTER, TECHNOLOGIA DREWNA MAGISTER (STAŻ trwający 320 godzin):

 • Staże 320godzinne będą realizowane średnio przez 8 tygodni (w wyjątkowych sytuacjach staż może trwać maksymalnie 16 tygodni), w każdym kolejnym tygodniu ich trwania student/ka obowiązkowo zrealizuje minimum 20 godzin.
 • Stypendium stażowe w wysokości 5920 zł brutto wraz z kosztami organizatora stażu.
 • Ubezpieczenie NNW na czas odbywania stażu.
 • Zwroty kosztów zakwaterowania LUB dojazdu*.
 • Badania lekarskie.
 • Dla studentów Leśnictwa odzież robocza.

*Wszystkie informacje na temat szczegółów dotyczących zwrotów kosztów dojazdów i zakwaterowania znajdują się w Regulaminie uczestnictwa....

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE:

Harmonogram wsparcia 

 


OSOBY ZAREJESTROWANE W ZUSIE

Do 7 dni od zakończenia stażu zawodowego zostają Państwo wyrejestrowani z ZUS. Wyrejestrowanie obejmuje też ustanie świadczeń zdrowotnych, które przez okres stażu są pokrywane przez uczelnię (jako organizatora stażu). Dlatego niezwłocznie po zakończeniu stażu należy ponownie zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego.

Sposób zgłoszenia zależy od Państwa statusu po zakończeniu stażu. Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje osobom w trakcie nauki w szkole wyższej i do 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki.

 • STUDENT/ABSOLWENT

Jeśli po zakończeniu stażu nadal posiadają Państwo status studenta lub ukończenie studiów nastąpiło krócej niż 4 miesiące przed datą zakończenia stażu, mogą Państwo zostać zgłoszeni przez ubezpieczonego w ZUS (pracującego) członka rodziny bądź w KRUS (jako rolnik/domownik rolnika)

 • OSOBA PRACUJĄCA bez statusu studenta

Jeśli od razu po stażu zostali Państwo zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie, zgłoszenia dokonuje pracodawca w oparciu o kwestionariusz osobowy.

 • OSOBA NIEPRACUJĄCA bez statusu studenta

Jeśli po zakończonym stażu nie posiadają Państwo już statusu studenta/absolwenta do 4 miesięcy po obronie, wówczas można zgłosić się do powiatowego urzędu pracy jako osoba niepracująca i z tego tytułu uzyskać zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

O szczegóły należy pytać w ZUSie/KRUSie.