FAQ

1. Kto może wziąć udział w Projekcie?
W Projekcie mogą wziąć udział studenci, którzy w momencie trwania Projektu są studentami ostatnich lat stacjonarnych studiów inżynierskich (semestr V, VI)  na kierunku Leśnictwa, Technologii Drewna, Projektowania Mebli lub studentami stacjonarnych studiów magisterskich (semestr II, III) na kierunku Leśnictwo, Technologia Drewna, Projektowanie Mebli na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

2. Ile trwa projekt?
Projekt rozpoczyna się 1.11.2018r. a kończy 31.10.2020r.

3. Ile trwa rekrutacja?
Przewidujemy 2 etapy rekrutacji podstawowej w listopadzie 2018r. i październiku 2019r.
oraz dwie rekrutacje dodatkowe w lutym 2018 r. i lutym 2019 r. Każda rekrutacja będzie trwała min. 2 tygodnie.

4. Jakie są potrzebne dokumenty, aby zgłosić chęć udziału w Projekcie?
Wszystkie dokumenty niezbędne do wzięcia udziału w projekcie i jego poprawnego rozliczenia znajdują się w Regulaminie, tj.:
           Od Studenta:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Oświadczenie uczestnika Projektu: dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • Oświadczenie studenta: potwierdzenie statusu na rynku pracy
 • Życiorys Zawodowy (CV)
 • Wniosek o staż
  Od Pracodawcy:
 • Formularz zgłoszenia stażu
  Dodatkowo Umowę Stażową w 4 egzemplarzach (podpisuje student i pracodawca) oraz Program Stażu w 3 egzemplarzach (podpisuje student i pracodawca)

5. Jakie są warunki rekrutacji?
Warunkiem rekrutacji jest posiadanie statusu studenta na odpowiednim semestrze i kierunku studiów stacjonarnych.
Będzie to weryfikowane wg listy studentów z Wydziału Leśnego i Wydziału Technologii Drewna

6. Jak będzie wyglądał proces rekrutacji? Co będzie brane pod uwagę?
W wyniku procesu rekrutacji każdy student otrzyma liczbę punktów na podstawie której określona zostanie jego pozycja na liście rankingowej.
Punkty przyznawane będą za:

 • Średnią ocen za ostatni zamknięty semestr studiów (max. 50 punktów)
 • Dodatkową aktywność na Uczelni – działalność na rzecz Uczelni lub Wydziału, członkostwo w Kołach Naukowych,
  Samorządzie Studenckim lub innych organizacjach studenckich (max. 30 pkt.)
 • Brak doświadczenia zawodowego (10 pkt. w przypadku deklarowanego braku doświadczenia innego niż obowiązkowe praktyki).
 • Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (10 pkt. dla osób niepełnosprawnych)
 • Udział w innych stażach finansowanych w ramach Unii Europejskiej z PO KL i/lub PO WER (UWAGA! Jeśli ktoś z Państwa zadeklaruje swój wcześniejszy udział w stażu finansowanym ze środków unijnych otrzyma punkty ujemne - MINUS 10 pkt.)

7. Jaka jest maksymalna liczba punktów, które można otrzymać w procesie rekrutacji?
Maksymalnie każdy student może otrzymać 100 punktów.

8. Czy można otrzymać dodatkowe punkty w procesie rekrutacji? Jeśli tak to za co?
Tak, można otrzymać dodatkowe punkty za posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (+ 10 pkt.)

9. Czy jest jakieś kryterium, za które będą przyznawane punkty ujemne?
Tak, punkty ujemne (- 10 pkt.) będą naliczane w przypadku studentów uczestniczących w stażu finansowanym z PO KL/PO WER.

10. Co z osobami, które nie zakwalifikują się w I etapie rekrutacji?
W przypadku większej liczby osób zainteresowanych stażem od liczby przewidzianych miejsc na danym etapie rekrutacji, sporządzona zostanie rezerwowa lista kandydatów.

11. Czy podane na stronie Projektu liczby uczestników będą obowiązywać przez cały czas trwania Projektu?
Liczby, które zostały podane na stronie to szacunkowe liczby.
Mogą one ulec zmianie w zależności od stopnia zainteresowania stażami przez poszczególnych studentów z kierunków objętych projektem oraz od oszczędności wygenerowanych podczas trwania projektu.

12. Czy świeżo upieczeni absolwenci mogą ubiegać się o staż?
Nie. Nie przewidziano miejsc stażowych dla absolwentów. Uczestnik Projektu może w trakcie realizacji stażu ukończyć studia i zostać absolwentem, ale nie może rekrutować do Projektu jako absolwent. Do Projektu mogą przystąpić tylko i wyłącznie osoby, które w dniu podpisania umowy stażowej posiadają status studenta.

13. Czy jest określona minimalna ilość godzin, którą będzie trzeba wypracować na stażu w ciągu jednego miesiąca?
W każdym tygodniu, w którym Student jest obecny na stażu, musi zralizować minimum 20 godzin stażowych. Staż 160 godzinny należy zrealizować średnio w 1 miesiąc (w wyjątkowych sytuacjach może trwać 8 tygodni). Staż 320 godzinny krajowy należy zrealizować w 2 miesiące (w wyjątkowych sytuacjach może trwać 16 tygodni). Staż 320 godzinny zagraniczny należy zrealizować w 2 miesiące)

14. Do którego dnia miesiąca wypłacane jest stypendium stażowe?
Stypendium stażowe wypłacane będzie za każdy przepracowany miesiąc stażu (będzie naliczane na podstawie listy obecności z danego miesiąca), w zależności od tego, kiedy zostaną dostarczone prawidłowe dokumenty.

15. Jakie są warunki wypłaty stypendium stażowego?
Warunkiem otrzymania stypendium jest dostarczenie listy obecności za każdy ukończony miesiąc realizacji stażu wraz z kompletem podpisów stażysty oraz podpisem opiekuna stażu. Po zakończeniu stażu do biura projektu powinny trafić wszystkie oryginały dokumentów (wszystkie listy obecności, sprawozdanie ze stażu i zaświadczenie o ukończeniu stażu, które wydaje Pracodawca). Stypendia za staże 1-miesięczne (16 godzin) wyplacane będą jednorazowo, w całości po zakończeniu stażu). Stypendia za staże 2-miesięczne będą wypłacana w 2 częściach (po 160 godzinach i na koniec stażu).

16. Kto ustali zakres moich obowiązków w trakcie stażu?  Kto będzie mnie „rozliczał” z wykonanej pracy?
Każdy pracodawca, który zgłosi chęć udziału w Projekcie będzie zobowiązany do wyznaczenia opiekuna stażu, który będzie odpowiadał za szkolenie stanowiskowe, zapoznanie studenta z obowiązkami i warunkami pracy, przydzielanie, wyjaśnianie, nadzorowanie i odbiór efektów pracy, zatwierdzanie list obecności  i weryfikację zgodności przebiegu stażu z programem stażu.

17. Jakie są warunki zwrotu kosztów zakwaterowania w przypadku staży krajowych?
Studenci, którzy będą odbywali staż poza swoim faktycznym miejscem zamieszkania mają prawo do zwrotu kosztów zakwaterowania. Miejsce zamieszkania w tym kontekście to miejsce inne niż miejsce przebywania podczas studiów np. akademik i jednocześnie miejsce inne niż miejsce stałego zakwaterowania np. dom rodzinny czy własne mieszkanie. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów zakwaterowania jest również odległość powyżej 50 km pomiędzy miejscem odbywania stażu a faktycznym miejscem zamieszkania uczestnika. Najprościej rzecz ujmując student otrzyma zwrot pieniędzy za zakwaterowanie jeśli będzie musiał pokonać codziennie w okresie stażu odległość większą niż 50 km od miejsca zamieszkania, innego niż dom rodziców, własne mieszkanie czy miejsce przebywania w trakcie studiów np. wynajęty pokój na czas studiów lub pokój w akademiku. Maksymalna kwota zwrotu to 50,00 zł za 1 nocleg. Szczegóły bardzo dokładnie opisano w Regulaminie.

18. Odbycie stażu mam zaplanowane w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień). W miesiącach letnich mieszkam u moich rodziców w domu rodzinnym oddalonym o 100 km od Gdańska, a miejscem odbywania stażu jest Gdańsk. Czy zostaną mi zwrócone koszty wynajęcia pokoju w Gdańsku na okres trwania stażu, jeśli przedstawię odpowiednie dokumenty?
Tak, jeśli przedstawione rachunki za wynajem będą obejmowały: liczbę noclegów, termin wynajmu pokrywający się z terminem odbywania stażu, stawkę jednostkową oraz dane najemcy. Trzeba też pamiętać o tym, że zwrot kosztów zakwaterowania nie jest przewidziany dla 100% uczestników Projektu, ale tylko dla części studentów. Szczegóły bardzo dokładnie opisano w Regulaminie.

19. Jak właściwie udokumentować koszty poniesione w trakcie trwania stażu na zakwaterowanie?
Każdy student ubiegający się o zwrot kosztów zakwaterowania musi przedstawić fakturę lub rachunek za wynajem pokoju na czas trwania stażu, z dokładnym wskazaniem liczby noclegów, terminu wynajmu, stawki jednostkowej oraz danymi najemcy.

20. Czy jeśli student studiuje i mieszka w wynajętym pokoju na czas studiów w tym samym mieście, w którym znajduje się firma, gdzie będzie odbywał staż może ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania?
W takim przypadku student nie może ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania, ponieważ  miejsce w którym mieszka student jest jego miejscem przebywania na czas studiów, a w takim przypadku koszty zakwaterowania nie będą zwracane.

21. Czy po zakończeniu stażu otrzymam dokumenty potwierdzające uczestnictwo w Projekcie?
Tak, w wyniku pozytywnej oceny stażu każdy pracodawca zobowiązany jest do wydania zaświadczenia o odbyciu stażu przez danego studenta.

22. Jeśli posiadam orzeczenie o niepełnosprawności mogę wziąć udział w Projekcie i ubiegać się o staż?
Tak, osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o staż.

23. Czy pracując w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia mogę starać się o uczestnictwo w Projekcie?
Tak, praca w oparciu o umowy cywilnoprawne nie koliduje z uczestnictwem w oferowanym programie stażowym, jednak nie może być ona swiadczona dla tego samego pracodawcy.

24. Co ma zrobić student, który w trakcie trwania stażu nie będzie mógł zrealizować zaplanowanego wcześniej rozkładu czasu pracy?
W takim przypadku student zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zaistniałym fakcie pracodawcę lub opiekuna stażu i ustalenia jak będzie wyglądał nowy rozkład czasowy stażu. O wszystkich nowych ustaleniach z pracodawcą lub opiekunem stażu będzie musiał poinformować również Biuro Projektu.

25. Czy muszę rozliczać się z stypendium stażowego?

Stypendium wypłacone jako wynagrodzenie za udział w stażu w myśl ustawy zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stażysta/tka otrzymuje od organizatora stażu czyli uczelni informację o tych przychodach na formularzu PIT-11.  Przychodów zwolnionych z podatku dochodowego nie wykazuje się jednak w zeznaniu rocznym, ani w żadnym innym formularzu podatkowym.

Student, który w danym roku kalendarzowym nie osiągnął żadnego innego przychodu nie składa zeznania rocznego.

26. Kto nie może wziąć udziału w projekcie?

 • Studenci studiów niestacjonarnych
 • Osoby, które chcą stażem zastąpić obowiązkowe praktyki studenckie
 • Absolwenci, chyba że trójstronna umowa o staż została podpisana w trakcie kształcenia
 • Uczestnicy programu Erasmus+