Dokumenty

Ci z Państwa, którzy dostaną się na staże zawodowe w ramach Projektu powinni przede wszystkim zapoznać się z: Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz udziału w płatnych stażach zawodowych i trójstronną Umową o organizację stażu (WORD- formularz) (PDF).

PRZED ROZPOCZĘCIEM STAŻU do Państwa Pełnomocników ds. Staży (a następnie do Biura Projektu) winny trafić następujące dokumenty (stanowiące załączniki do Regulaminu uczestnictwa...):

  • Wypełniane przez Studentów:

1. Formularz zgłoszeniowy (1 egzemplarz) (PDF)   (WORD)

2. Oświadczenie uczestnika projektu (1 egzemplarz) (PDF)   (WORD)

3. Oświadczenie studenta (2 egzemplarze) (PDF)   (WORD)

4. Wniosek o staż (1 egzemplarz) (PDF)   (WORD)

5. Życiorys zawodowy (1 egzemplarz) - swoje CV

 

  • Wypełniane przez Pracodawców:

1. Formularz zgłoszenia stażu (1 egzemplarz) (PDF)   (WORD)

2. Program Stażu (3 egzemplarze) - oddzielny dla każdego kierunku i stopnia studiów objętych projektem:

- zał. 9a - LEŚNICTWO (I stopień, studia inżynierskie) (WORD) (PDF)

- zał. 9b - LEŚNICTWO (II stopień, studia magisterskie) (WORD) (PDF)

- zał. 9c - TECHNOLOGIA DREWNA (I stopień, studia inżynierskie) (WORD) (PDF)

- zał. 9d- TECHNOLOGIA DREWNA (II stopień, studia magisterskie) (WORD) (PDF)

- zał. 9e- PROJEKTOWANIE MEBLI (I stopień, studia inżynierskie) (WORD) (PDF)

- zał. 9f- PROJEKTOWANIE MEBLI (II stopień studia magisterskie) (WORD) (PDF)

  • Trójstronna UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU (4 egzemplarze) - wypełniana, parafowana i podpisywana przez Pracodawców i Studentów, a następnie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (WORD- formularz) (PDF)

3. Prosimy pamiętać, że stażysta odbywający staż jest rejestrowany przez uczelnię w ZUS, a po ukończeniu stażu wyrejestrowywany. W związku z tym po ukończeniu stażu nie powraca stażyście poprzednie ubezpieczenie, lecz konieczne jest nowe zgłoszenie. Ostatnim dniem ubezpieczenia w ZUS z tytułu stażu jest ostatni dzień podany w PROGRAMIE STAŻU w rubryce "Termin realizacji stażu".

W TRAKCIE TRWANIA STAŻU:

Po podpisaniu umowy z Pracodawcami rozpoczniecie Państwo staże. Proszę pamiętać, że podczas stażu musicie Państwo każdorazowo podpisywać listę obecności: (PDF)  (WORD)

Po zrealizowaniu równo 160 godzin należy wysłać skan podpisanej listy obecności na adres mailowy: staze.wl.wtd@up.poznan.pl (niezwłocznie, max. w ciągu 5 dni od zakończenia danego miesiąca). Stypendium stażowe wypłacamy w częściach, po zrealizowaniu 160 godzin.

PO ZAKOŃCZENIU STAŻU i dostarczeniu dokumentów, o których mowa w Regulaminie uczestnictwa...:

1. Lista/y obecności studenta na stażu: (1 egzemplarz) w przypadku staży 160godzinnych, (2 egzemplarze) w przypadku staży 320godzinnych (po zakończeniu stażu trafiają do biura projektu oryginały wszystkich list obecności): (PDF)   (WORD)

2. Zaświadczenie o ukończeniu stażu przez Studenta (3 egzemplarze wypełniane przez Pracodawcę): (PDF)   (WORD)

3. Sprawozdanie z realizacji stażu (3 egzemplarze). W sprawozdaniu powinny znaleźć się odniesienia do efektów kształcenia na danym kierunku, wymienione w Programie stażu: (PDF)   (WORD)


JEŚLI MACIE PAŃSTWO WĄTPLIWOŚCI KTO I NA JAKIM DOKUMENCIE POWINIEN SIĘ PODPISAĆ, UMIESZCZAMY INSTRUKCJĘ ->(INSTRUKCJA)


Wnioski o zwrot kosztów:

- dojazdu komunikacją zbiorową (WORD)  (PDF)

- dojazdu samochodem osobowym (WORD) (PDF)

oświadczenie o użyczeniu samochodu (WORD) (PDF)

- zakwaterowania (WORD) (PDF)

Przed stażem należy zrobić rozeznanie rynku i poinformować mejlowo Biuro Projektu o chęci skorzystania z zwrotu kosztów zakwaterowania.