Dla pracodawców

Serdecznie zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane przyjęciem na staż Studentów Wydziału Leśnego i Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do wzięcia udziału w naszym Projekcie.

Aby wziąć udział w Projekcie i pozyskać Stażystów należy:

1. Zapoznać się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ UDZIAŁU W PŁATNYCH STAŻACH ZAWODOWYCH i wzorem trójstronnej UMOWY O REALIZACJĘ STAŻU (4 egzemplarze) (WORD- formularz) (PDF).

2. Wypełnić i dostarczyć do Biura Projektu FORMULARZ ZGŁOSZENIA STAŻU (1 egzemplarz(WORD) (PDF) - zał. 8 do Regulaminu uczestnictwa...  - wystarczy skan wypełnionego dokumentu wysłany na adres: staze.wl.wtd@up.poznan.pl;

3. Po akceptacji oferty przez Pełnomocnika ds. staży na danym Wydziale, zostaną Państwu przedstawione kandydatury Studentów zakwalifikowanych do udziału w programie stażowym;

4. Po przeanalizowaniu i zaakceptowaniu kandydatur należy złożyć i przygotować PROGRAM STAŻU (3 egzemplarze) - zał. 9a-f do Regulaminu uczestnictwa...Program stażu powinien uwzględniać efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków i stopni studiów objętych Projektem. Aby ułatwić Państwu zadanie przygotowaliśmy Programy stażu oddzielnie dla każdego kierunku i stopnia:

- zał. 9a - LEŚNICTWO (I stopień, studia inżynierskie) (WORD) (PDF)

- zał. 9b - LEŚNICTWO (II stopień, studia magisterskie) (WORD) (PDF)

- zał. 9c - TECHNOLOGIA DREWNA (I stopień, studia inżynierskie) (WORD) (PDF)

- zał. 9d- TECHNOLOGIA DREWNA (II stopień, studia magisterskie) (WORD) (PDF)

- zał. 9e- PROJEKTOWANIE MEBLI (I stopień, studia inżynierskie) (WORD) (PDF)

- zał. 9f- PROJEKTOWANIE MEBLI (II stopień studia magisterskie) (WORD) (PDF)

5. Program stażu winien zostać zaakceptowany przez Pełnomocnika ds. staży;

6. Po dostarczeniu wszystkich ww dokumentów (1. "Formularz zgłoszenia stażu", 2. „Program stażu”) nastąpi podpisanie trójstronnej UMOWY O ORGANIZACJĘ STAŻU (proszę pamiętać o parafowaniu każdej strony umowy);

7. Każdy Student musi mieć wyznaczonego przez Pracodawcę Opiekuna stażu. W ramach Projektu istnieje możliwość refundacji wynagrodzenia Opiekuna stażu - na zasadach opisanych w Umowie o organizację stażu (w paragrafie 6). Jeśli zdecydujecie sie Państwo na skorzystanie z tej możliwości - przed rozpoczęciem stażu do biura projektu należy dostarczyć dokument potwierdzający przyznanie dodatku, a po zakończeniu stażu i wypłacie dodatku należy przedstawić listę płac oraz wyciągi bankowe potwierdzające wypłatę tego dodatku oraz uiszczenie wszystkich składowych wynagrodzenia.

8. Realizacja staży:

- Staże 160-godzinne (1-miesięczne) powinny odbywać się ciągiem, bez większych przerw w realizacji (w wyjątkowych przypadkach możliwa realizacja stażu przez maksymalnie 8 tygodni)

- Staże 320-godzinne (2-miesięczne) powinny odbywać się ciągiem, bez większych przerw w realizacji (w wyjątkowych przypadkach możliwa realizacja stażu krajowego przez maksymalnie 16 tygodni)

9. Oznakowanie miejsca realizacji staży - przed rozpoczęciem stażu przekażemy Państwu, za pośrednictwem stażysty, plakat (w formacie A3), który należy umieścić w miejscu realizacji stażu.

10. Niezwłocznie po zakończeniu stażu należy, za pośrednictwem Studenta odbywającego staż, dostarczyć do Biura Projektu dokumenty podsumowujące:

- Oryginały miesięcznych LIST OBECNOŚCI STUDENTA NA STAŻU - zał. 5 do Regulaminu uczestnictwa... (WORD) (PDF)

- ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU STAŻU PRZEZ STUDENTA (3 egzemplarze) - zał. 6 do Regulaminu uczestnictwa... (WORD) (PDF)

- SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU (3 egzemplarze) (z uwzględnieniem efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków i poziomów studiów, ujętych w Programach staży) - zał. 7 do Regulaminu uczestnictwa...  (WORD) (PDF)JAK UZYSKAĆ REFUNDACJĘ DODATKU PRZYZNANEGO PRACOWNIKOWI W ZWIĄZKU ZE SPRAWOWANIEM OPIEKI NAD STAŻYSTĄ PODCZAS REALIZACJI STAŻU

1. Przed rozpoczęciem stażu:

Należy dostarczyć do Biura projektu dokument Informacja o przyznaniu dodatku do wynagrodzenia za opiekę nad stażystą/stażystami w projekcie, który wskazuje, że Pracodawca wyznaczył Opiekuna stażu dla Stażysty oraz określa, na jakich warunkach to nastąpi. Aby ujednolicić formę dokumentu, przygotowaliśmy wzór.

Informacja o przyznaniu dodatku (WORD) (PDF) powinna zostać podpisana przez Pracodawcę i trafić do Biura projektu w 1 egzemplarzu, wraz z dokumentami stażowymi (data na dokumencie nie może być późniejsza niż data rozpoczęcia stażu).

UWAGA – wysokość dodatku określa i wypełnia biuro projektu na podstawie stawki godzinowej wyliczonej w oparciu o miesięczne przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

2. W trakcie stażu:

Opiekun stażu sprawuje nadzór merytoryczny nad Stażystą i zatwierdza listy obecności podpisywane przez Stażystę podczas stażu.

3. Po stażu:

Po zakończeniu stażu, Pracodawca wypłaca swojemu Pracownikowi (Opiekunowi stażu) dodatek netto (dodatek netto powinien zostać wypłacony najpóźniej w miesiącu następującym po zakończeniu stażu. Jeśli jeden opiekun opiekuje się kilkoma osobami, których staże kończą się
w różnych terminach, datą braną pod uwagę powinna być najpóźniejsza data wskazana w Informacji o przyznaniu dodatku…) oraz reguluje wszystkie składowe wynagrodzenia (ZUSy pracownika i pracodawcy oraz podatki). Po opłaceniu całości wynagrodzenia wraz z pochodnymi, Pracodawca wystawia notę obciążeniową/notę księgową. Jeżeli dodatek do wynagrodzenia nie zostanie wypłacony przez Pracodawcę w określonym terminie, nie zostanie on zrefundowany.

Podstawą do refundacji dodatku dla Opiekuna są dokumenty:

a) nota obciążeniowa/nota księgowa wypełniona zgodnie ze wzorem (WORD) (PDF)

oraz do wyboru:

b) potwierdzenia wykonania przelewów

dodatku netto - pracownikowi

wszystkich składowych (ZUS, PIT) od dodatku - do właściwych instytucji

LUB

c) oświadczenie o przekazaniu dodatku, podpisane przez kierownika jednostki lub osobę odpowiedzialną za sprawy finansowo-kadrowe firmy (WORD) (PDF).

W przypadku złożenia oświadczenia, Pracodawca winien przechowywać całą dokumentację związaną z przyznaniem i wypłaceniem dodatku do wynagrodzenia dla Opiekuna stażysty/ki i być gotowym na przedstawienie wszelkich dokumentów finansowych (np. lista płac, potwierdzenia przelewów wynagrodzenia netto, a także ZUS i podatków) na wniosek Organizatora stażu. Nieprzedstawienie dokumentów źródłowych na wniosek Organizatora stażu może skutkować brakiem refundacji dodatku.

1 opiekun może w tym samym czasie sprawować opiekę nad maksymalnie 4 Stażystami.

 

Przypominamy, że zgodnie z umową w projekcie realizowanym dla Wydziału Leśnego i Wydziału Technologii Drewna Opiekun stażysty może otrzymać dodatek za 1 stażystę w ciągu całego stażu w wysokości:

a) 448,00 zł brutto z kosztami pracodawcy za sprawowanie opieki nad jednym/ą Stażystą/ką realizującym/ą staż w wymiarze 160 godzin,

b) 896,00 zł brutto z kosztami pracodawcy za sprawowanie opieki nad jednym/ą Stażystą/ką realizującym/ą staż w wymiarze 320 godzin.

Podstawą do naliczenia wysokości dodatku jest iloczyn liczby godzin stażu zawodowego oraz stawki 2,80 zł brutto łącznie z kosztami pracodawcy za godzinę zegarową.

 

1 opiekun może w tym samym czasie sprawować opiekę nad maksymalnie 4 Stażystami.