Dokumenty

Ci z Państwa, którzy dostaną się na staże zawodowe w ramach Projektu powinni przede wszystkim zapoznać się z: Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz udziału w płatnych stażach zawodowych  i trójstronną Umową o organizację stażu (WORD- formularz) (PDF)  (4 egzemplarze umowy)

PRZED ROZPOCZĘCIEM STAŻU do Biura Projektu winny trafić następujące dokumenty (stanowiące załączniki do Regulaminu uczestnictwa...):

 • Wypełniane przez Studentów:

1. Formularz zgłoszeniowy (1 egzemplarz) (WORD) (PDF)

2. Oświadczenie uczestnika projektu (1 egzemplarz) (WORD) (PDF)

3. Oświadczenie studenta (2 egzemplarze) (WORD) (PDF)

4. Wniosek o staż (1 egzemplarz) (WORD) (PDF)

5. Życiorys zawodowy - swoje CV (1 egzemplarz)

 

 • Wypełniane przez Pracodawców:

1. Formularz zgłoszenia stażu (1 egzemplarz) (WORD) (PDF)

2. Program Stażu (3 egzemplarze) - oddzielny dla każdego kierunku i stopnia studiów objętych projektem:

- EKONOMIA (I stopień, studia licencjackie) (WORD) (PDF)

- EKONOMIA (II stopień, studia magisterskie) (WORD) (PDF)

- FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (I stopień, studia licencjackie) (WORD) (PDF)

 • Trójstronna UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU (4 egzemplarze) - wypełniana, parafowana i podpisywana przez Pracodawców i Studentów, a następnie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (WORD- formularz) (PDF)

3. Prosimy pamiętać, że stażysta odbywający staż jest rejestrowany przez uczelnię w ZUS, a po ukończeniu stażu wyrejestrowywany. W związku z tym po ukończeniu stażu nie powraca stażyście poprzednie ubezpieczenie, lecz konieczne jest nowe zgłoszenie. Ostatnim dniem ubezpieczenia w ZUS z tytułu stażu jest ostatni dzień podany w PROGRAMIE STAŻU w rubryce "Termin realizacji stażu".

W TRAKCIE TRWANIA STAŻU:

Po podpisaniu umowy z Pracodawcami rozpoczniecie Państwo staże. Proszę pamiętać, że podczas stażu musicie Państwo każdorazowo podpisywać listę obecności (WORD) (PDF)

Jeśli staż trwa 320 godzin - po zrealizowaniu 160 godzin należy wysłać skan podpisanej listy obecności na adres mailowy: staze.wes@up.poznan.pl (niezwłocznie, max. w ciągu 5 dni od zakończenia 160 godzin).

PO ZAKOŃCZENIU STAŻU i dostarczeniu dokumentów, o których mowa w Regulaminie uczestnictwa...:

1. Lista/y obecności studenta na stażu - 1 egzemplarz na każdy miesiąc (po zakończeniu stażu trafiają do biura projektu orygnały wszystkich list obecności): (WORD) (PDF)

- w przypadku staży 160-godzinnych (śr. 4-tygodniowych) obowiązuje 1 lista obecności na cały staż -> do biura projektu trafia oryginał po zakończeniu stażu

- w przypadku staży 320-godzinnych (śr. 8-tygodniowych) obowiązuje oddzielna lista obecności na każde 160 godzin -> po pierwszych 160 godzinach Student wysyła skan listy obecności, po kolejnych 160 godzinach do biura projektu trafiają oryginały obydwu list.

2. Zaświadczenie o ukończeniu stażu przez Studenta - (3 egzemplarze wypełniane przez Pracodawcę) (WORD) (PDF)

3. Sprawozdanie z realizacji stażu - (3 egzemplarze), w którym powinny się znaleźć odniesienia do efektów kształcenia na danym kierunku, wymienione w Programie stażu (WORD) (PDF)

Wtedy zostanie Państwu wypłacona pozostała kwota stypenium stażowego.

JEŚLI MACIE PAŃSTWO WĄTPLIWOŚCI KTO I NA JAKIM DOKUMENCIE POWINIEN SIĘ PODPISAĆ, UMIESZCZAMY INSTRUKCJĘ -> (INSTRUKCJA)

Jeżeli nie możecie Państwo dotrzeć do plików źródłowych dotyczących efektów kształcenia na Państwa kierunkach, oto one:

- EKONOMIA (I stopień, studia licencjackie) 

- EKONOMIA (II stopień, studia magisterskie) 

- FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (I stopień, studia licencjackie)


WNIOSKI O ZWROT KOSZTÓW - STAŻE KRAJOWE

- dojazdu komunikacją zbiorową (WORD) (PDF)

- dojazdu samochodem osobowym (WORD) (PDF)

oświadczenie o użyczeniu samochodu (WORD) (PDF)

- zakwaterowania (WORD) (PDF)


STAŻ ZAGRANICZNY- INFORMACJE

PRZED STAŻEM:

 1. TESTY JĘZYKOWE na poziomie min. B2 (język angielski lub niemiecki) - terminy testów umieszczane są na naszym Facebooku: Studiujesz-praktykuj II. Wydział Ekonomiczno- Społeczny.
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIA STAŻU, PROGRAM STAŻU, UMOWA - należy dostarczyć oryginały lub skany podpisanych przez Pracodawców i Studentów dokumentów do biura projektu.
 3. Na podstawie w/w dokumentów, gdy znacie już Państwo  miejsce wyjazdu i jego termin, należy wypełnić i złożyć WNIOSEK O WYJAZD ZA GRANICĘ (WORD) (PDF)
 • uwaga! Wniosek o Wyjazd za granicę przed złożeniem w Dziale Współpracy z Zagranicą (=DWZ) podpisuje Kierownik projektu i Dziekan Wydziału. Wniosek musi trafić do DWZ co najmniej 10 dni przed datą wyjazdu.
 • Zakupy biletów lotniczych i kolejowych odbywają się za pośrednictwem Działu Współpracy z Zagranicą.
 • Jeśli chcecie Państwo skorzystać z dojazdu autobusem - bilety imienne należy zakupić we własnym zakresie i po stażu zawnioskować o zwrot poniesionych kosztów. WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU AUTOBUSEM NA STAŻ ZAGRANICZNY (WORD)
 • Nie ma możliwości zwrotu kosztów za dojazd na staż samochodem prywatnym.
 • Nie ma możliwości zwrotu codziennych kosztów dojazdu na staż (z miejsca zakwaterowania na miejsce realizacji stażu i z powrotem).
 • Nie ma możliwości pokrycia kosztów zakwaterowania w ramach projektu. Za udział w stażu zagranicznym otrzymacie Państwo STYPENDIUM NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA I ZAKWATEROWANIA. Jest ono o 50% wyższe niż stypendium na stażu krajowym.
 1. UZASADNIENIE WYJAZDU ZAGRANICZNEGO, należy dostarczyć do biura projektu uzasadnienie, w którym wykażecie Państwo dlaczego wybierają Państwo staż zagraniczny i dlaczego realizacja takiego stażu jest konieczna. Uzasadnienie musi zaakceptować Pełnomocnik ds. staży na kierunku oraz kierownik projektu. Wzór Uzasadnienia: (WORD).
 2. Zalecamy, by przed stażem wyrobić sobie kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) w oddziale NFZ.

Państwa załączniki od nr 1 do 4 proszę pobrać i wypełnić w języku polskim. Pozostałe dokumenty (Formularz zgłoszenia stażu, Program stażu, Umowa) wypełniacie Państwo w języku angielskim.

 • UMOWA w języku angielskim - (4 egzemplarze) (WORD formularz)  (PDF)
 • REGULAMIN w języku angielskim (PDF)
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIA STAŻU - (1 egzemplarz) (WORD)
 • PROGRAM STAŻU Ekonomia I stopień - (3 egzemplarze) (WORD)
 • PROGRAM STAŻU Ekonomia II stopień - (3 egzemplarze) (WORD)
 • PROGRAM STAŻU Finanse i rachunkowość - (3 egzemplarze) (WORD)

W TRAKCIE STAŻU:

Wypełniacie Państwo LISTĘ OBECNOŚCI (WORD), pamiętając o konieczności zrealizowania min. 20 godz. w każdym kolejnym tygodniu trwania stażu.

Staże zagraniczne trwają 320 godzin i są podzielone na dwa okresy rozliczeniowe:

 • po zrealizowaniu pierwszych 160 godzin wysyłacie Państwo skan listy obecności na adres email: staze.wes@up.poznan.pl
 • po zrealizowaniu kolejnych 160 godzin następuje rozliczenie wyjazdu zagranicznego.

PO STAŻU:

UWAGA! Rozliczenie stażu musi nastąpić w terminie do 10 dni od powrotu z zagranicy. Do biura projektu należy dostarczyć:

 • Oryginały 2 LIST OBECNOŚCI
 • ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU STAŻU - (3 egzemplarze) (WORD)
 • SPRAWOZDANIE ZE STAŻU - (3 egzemplarze) (WORD) Proszę jak najbardziej szczegółówo opisać zakres czynności, które wykonywaliście Państwo na stażu